ਅੱਖਰ ਅੰਕੀ ਕੁੰਜੀਆਂ

ਅੱਖਰ ਅੰਕੀ ਕੁੰਜੀਆਂ

ਨਵੰਬਰ 8, 2023 ਫੋਰਟਮੀ 0

ਅਲਫਾਨਿਊਮੇਰਿਕ ਕਿੱਟ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੀ ਪਛਾਣ ਇਹਨਾਂ ਕੁੰਜੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਖਰਾਂ, ਨੰਬਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਪ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ a ਕੰਪਿਊਟਰ। ਇਹਨਾਂ ਕੁੰਜੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ [...]

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੋ: