ਬਨਸਪਤੀ ਪ੍ਰਜਨਨ: ਵਨਸਪਤੀ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦੇ ਅਰਥ, ਕਿਸਮਾਂ, ਫਾਇਦੇ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ

ਜੀਵ ਵਿਗਿਆਨ
ਵਿਸ਼ਾ: ਬਨਸਪਤੀ ਪ੍ਰਜਨਨ
ਸਮੱਗਰੀ

  • ਬਨਸਪਤੀ ਪ੍ਰਜਨਨ ਦਾ ਅਰਥ
  • ਬਨਸਪਤੀ ਪ੍ਰਜਨਨ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ
  • ਵੈਜੀਟੇਟਿਵ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦੇ ਫਾਇਦੇ
  • ਬਨਸਪਤੀ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ

ਬਨਸਪਤੀ ਪ੍ਰਜਨਨ ਕੀ ਹੈ?
ਬਨਸਪਤੀ ਪ੍ਰਜਨਨ ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਬਨਸਪਤੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੈ। ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਬਨਸਪਤੀ ਹਿੱਸੇ ਜੋ ਪ੍ਰਜਨਨ ਦੀ ਇਸ ਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਤਣੇ, ਜੜ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਪੱਤੇ ਹਨ।
ਬਨਸਪਤੀ ਪ੍ਰਜਨਨ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ
ਬਨਸਪਤੀ ਪ੍ਰਜਨਨ ਦੀਆਂ ਦੋ ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ। ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਬਨਸਪਤੀ ਪ੍ਰਜਨਨ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਬਨਸਪਤੀ ਪ੍ਰਜਨਨ ਹਨ।
1. ਕੁਦਰਤੀ ਬਨਸਪਤੀ ਪ੍ਰਜਨਨ
ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਜਾਂ ਬਨਸਪਤੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਣੇ, ਪੱਤੇ ਅਤੇ ਜੜ੍ਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਕੁਦਰਤੀ ਬਨਸਪਤੀ ਪ੍ਰਜਨਨ ਦੇ ਰੂਪ ਹਨ:
i. ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਭੂਮੀਗਤ ਤਣੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ: ਕੁਝ ਭੂਮੀਗਤ ਤਣੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਾਈਜ਼ੋਮ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੈਨਾ ਲਿਲੀ, ਅਦਰਕ, ਚੂਸਣ ਵਾਲਾ, ਜਿਵੇਂ ਕੇਲਾ, ਕੇਲਾ ਅਤੇ ਅਨਾਨਾਸ, ਕੋਰਮ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਕੋਯਾਮ ਅਤੇ ਬਲਬ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਿਆਜ਼ ਕੁਦਰਤੀ ਬਨਸਪਤੀ ਪ੍ਰਜਨਨ ਦੇ ਕਈ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।
ii. ਮਾਸਦਾਰ ਪੱਤਿਆਂ ਦੀ ਬਣਤਰ: ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਵਿਅਕਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਮਾਸ ਵਾਲੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬ੍ਰਾਇਓਫਿਲਮ।
2. ਨਕਲੀ ਬਨਸਪਤੀ ਪ੍ਰਜਨਨ
ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਮੂਲ ਪੌਦੇ ਦੇ ਬਨਸਪਤੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਪੌਦੇ ਉਗਾਉਣ ਲਈ ਮਨੁੱਖ ਦੁਆਰਾ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਨਕਲੀ ਬਨਸਪਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਟਿੰਗ, ਲੇਅਰਿੰਗ, ਬਡਿੰਗ, ਗ੍ਰਾਫਟਿੰਗ ਅਤੇ ਮਾਰਕੋਟਿੰਗ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
i. ਕੱਟਣਾ: ਜਦੋਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ a ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਪੌਦੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਜਿਹੇ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਹਿੱਸੇ ਹਨ ਬੁਲਾਇਆ ਕਟਿੰਗਜ਼ ਕਟਾਈ ਪੌਦੇ ਦੀ ਕਿਸਮ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਿਆਂ ਤਣਿਆਂ ਜਾਂ ਪੱਤਿਆਂ ਤੋਂ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਪੌਦਾ ਜਿਸ ਦੇ ਤਣੇ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਟੈਮ ਕਟਿੰਗਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਟੈਮ ਦੇ ਸਿਰੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਨੋਡ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਸਟੈਮ ਕਟਿੰਗਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਫੈਲਾਏ ਗਏ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਕਸਾਵਾ, ਹਿਬਿਸਕਸ, ਗੰਨਾ, ਕੋਕੋ, ਕੋਲਾ ਅਤੇ ਮਿੱਠੇ ਆਲੂ ਹਨ।
ii. ਲੇਅਰਿੰਗ: A ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵਧ ਰਹੀ ਸ਼ਾਖਾ ਜਾਂ ਸ਼ੂਟ ਨੂੰ ਝੁਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਨੋਡ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਛੂਹ ਸਕਣ। A ਨੋਡ 'ਤੇ ਸਲਿਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸ਼ਾਖਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈੱਗ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨੋਡ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਢੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਨੋਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ।
ਜਦੋਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਤਣੇ ਨੂੰ ਮੂਲ ਪੌਦੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਣਨ ਲਈ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। a ਨਵਾਂ ਪੌਦਾ. ਲੇਅਰਿੰਗ ਦੁਆਰਾ ਫੈਲਾਏ ਗਏ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਟਮਾਟਰ, ਕੋਕੋ, ਕੋਲਾ ਅਤੇ ਕੌਫੀ ਹਨ।
iii. ਬਡਿੰਗ: ਬੁਡਿੰਗ ਹੈ a ਕੁਸ਼ਲ ਤਕਨੀਕ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੌਦੇ ਕਟਿੰਗਜ਼ ਤੋਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵਧਦੇ। A ਮੁਕੁਲ ਤੱਕ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈ a ਪਰਿਪੱਕ ਸ਼ਾਖਾ. ਬਡ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ a ਡੰਡੀ ਦਾ ਫਲੈਟ, ਢਾਲ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦਾ ਟੁਕੜਾ। ਸਟੈਮ ਟੁਕੜਾ ਅਤੇ ਮੁਕੁਲ ਹੈ ਬੁਲਾਇਆ ਵੰਸ਼ਜ
ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਲਟਾ ਟੀ-ਆਕਾਰ ਵਾਲਾ ਕੱਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਸੱਕ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰੁੱਖ ਦਾ a ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਬੁਲਾਇਆ ਸਟਾਕ ਅਤੇ ਕੱਟ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਾਪਸ ਕੈਮਬੀਅਮ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨ ਲਈ. ਸਕਿਓਨ ਨੂੰ ਸਟਾਕ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੋਵੇਂ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੋੜ ਨੂੰ ਵਾਟਰ-ਪਰੂਫ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੋਲੀਥੀਨ ਟੇਪ ਦੁਆਰਾ ਅਸਲ ਮੁਕੁਲ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੁਕੁਲ ਸਟਾਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ a ਬਾਅਦ ਨਵਾਂ ਸ਼ੂਟ ਬਾਰੇ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤੇ..
ਸੰਘ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਸ਼ੂਟ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਕਿਓਨ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੁੱਡੇ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇਸਦੀ ਸਥਾਈ ਥਾਂ 'ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪੌਦੇ ਉਭਰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਤਰਾ, ਕੋਕੋ ਅਤੇ ਰਬੜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
iv. ਗ੍ਰਾਫਟਿੰਗ: ਗ੍ਰਾਫਟਿੰਗ ਦਾ ਉਭਰਨ ਨਾਲ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਬੰਧ ਹੈ ਅਤੇ ਹੈ a ਨਕਲੀ ਬਨਸਪਤੀ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦੀ ਵਿਧੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ a ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੌਦੇ (ਸਟਾਕ) ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਸ਼ੂਟ ਜਾਂ ਡੰਡੀ (ਸੰਸ)। ਗ੍ਰਾਫਟਿੰਗ ਸਾਇਓਨ ਅਤੇ ਸਟਾਕ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਨਾੜੀ ਕੈਂਬੀਆ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਡਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਅਸੰਗਤਤਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਾਇਓਨ ਅਤੇ ਸਟਾਕ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਬੰਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਟਾਕ ਤੋਂ ਸਟਾਕ ਟੁੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ a ਬਾਅਦ ਦੀ ਮਿਤੀ. ਦ ਬੁਨਿਆਦੀ ਗ੍ਰਾਫਟਿੰਗ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਬਡਿੰਗ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਫਟਿੰਗ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਚੀਰ, ਕਾਠੀ, ਸਾਈਡ ਅਤੇ ਕੋਰੜੇ ਅਤੇ ਜੀਭ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਗ੍ਰਾਫਟਿੰਗ ਦੁਆਰਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਫੈਲਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੌਦੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿੰਬੂ ਜਾਤੀ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੰਤਰਾ, ਅੰਗੂਰ, ਟੈਂਜਰੀਨ ਆਦਿ।
v. ਮਾਰਕੋਟਿੰਗ: ਮਾਰਕੋਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਉੱਗਦੀਆਂ ਹਨ a ਜਿਸ 'ਤੇ ਸ਼ਾਖਾ a ਟਿਸ਼ੂ ਦੀ ਰਿੰਗ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਾਖਾ ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ a ਨਵਾਂ ਪੌਦਾ. ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਰਕੋਟਿੰਗ ਦੁਆਰਾ ਫੈਲਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੌਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਾਗ ਦੇ ਬੂਟੇ, ਅੰਬ ਅਤੇ ਨਿੰਬੂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਵੈਜੀਟੇਟਿਵ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦੇ ਫਾਇਦੇ
1. ਜਵਾਨ ਪੌਦਾ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੇ ਭੋਜਨ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
2. ਜਵਾਨ ਬੂਟੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
3. ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
4. ਲੋੜੀਂਦੇ ਅੱਖਰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
5. ਔਲਾਦ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
6. ਔਲਾਦ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੱਕਦੀ ਹੈ।
7. ਪੌਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਮੌਸਮੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਲਈ ਘੱਟ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
8. ਜਿਹੜੇ ਪੌਦੇ ਬੀਜ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਬਨਸਪਤੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵੈਜੀਟੇਟਿਵ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ
1. ਕੋਈ ਵੀ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ।
2. ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਿਸ਼ਰਣ ਨਹੀਂ ਹੈ।
3. ਔਲਾਦ ਅਤੇ ਮਾਪੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਅਤੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਲਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ a ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਸੀਮਤ ਖੇਤਰ.
4. ਇਹ ਰੋਗ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ।
5. ਇਹ ਜਲਵਾਯੂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ।
6. ਨਵੇਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਬਸਤੀੀਕਰਨ ਅਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਔਲਾਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੂਲ ਪੌਦੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
7. ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਔਲਾਦ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
8. ਅਣਚਾਹੇ ਅੱਖਰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਔਲਾਦ ਵਿੱਚ ਸੰਚਾਰਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ  ਬੀਮਾ: ਬੀਮੇ ਦੇ ਅਰਥ ਅਤੇ ਸਿਧਾਂਤ
ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੋ: