ਪੌਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟਿਸ਼ੂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ: ਕਿਸਮਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜ

ਜੀਵ ਵਿਗਿਆਨ
ਵਿਸ਼ਾ: ਪੌਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਟਿਸ਼ੂ
ਵਿਸ਼ਾ - ਸੂਚੀ

  • ਜਾਣ-ਪਛਾਣ
  • ਪੌਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਟਿਸ਼ੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ
  • ਪੌਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਵਿਧੀ
  • ਪੌਦਿਆਂ ਲਈ ਫਾਈਬਰਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ
  • ਪੌਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਟਿਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਕੰਮ

ਪੌਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਟਿਸ਼ੂ
ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਹਾਇਕ ਟਿਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਆਕਾਰ, ਤਾਕਤ, ਕਠੋਰਤਾ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਵਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਅਧੀਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਪੌਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਟਿਸ਼ੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ
ਪੌਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸਹਾਇਕ ਟਿਸ਼ੂ ਪੈਰੇਨਕਾਈਮਾ, ਕੋਲੇਨਕਾਈਮਾ, ਸਕਲੇਰੇਨਕਾਈਮਾ (ਫਾਈਬਰ) ਅਤੇ ਲੱਕੜ (ਜ਼ਾਇਲਮ) ਹਨ।
1. ਪੈਰੇਨਚਾਈਮਾ ਟਿਸ਼ੂ
ਲੋਕੈਸ਼ਨ: ਪੈਰੇਨਚਾਈਮਾ ਟਿਸ਼ੂ ਸਟੈਮ, ਫਲੋਏਮ, ਜੜ੍ਹ, ਪੱਤਾ, ਮੇਸੋਫਿਲ, ਸਟੋਰੇਜ਼ ਟਿਸ਼ੂ ਅਤੇ ਜ਼ਾਇਲਮ ਦੇ ਕਾਰਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਢਾਂਚਾ: ਉਹ ਵੱਡੇ ਖਲਾਅ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਪਤਲੀ ਕੰਧ ਵਾਲੇ ਸੈੱਲਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸੈਲੂਲੋਜ਼ ਵਾਲੇ ਜੀਵਿਤ ਸੈੱਲ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਹਨ। ਪੈਰੇਨਚਾਈਮਾ ਟਿਸ਼ੂ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਹੈ ਅਤੇ ਭਰਪੂਰ ਪੌਦੇ ਦੇ ਟਿਸ਼ੂ.
ਪੈਰੇਨਚਾਈਮਾ ਟਿਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਕੰਮ
i. ਜਦੋਂ ਖਲਾਅ ਰਸ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਪੈਰੇਨਕਾਈਮਾ ਟਿਸ਼ੂ ਜੜੀ-ਬੂਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਤਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ii. ਉਹ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਸਟੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
iii. ਉਹ ਪੱਤੇ ਅਤੇ ਮੇਸੋਫਿਲ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭੋਜਨ ਦੇ ਸੰਸਲੇਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।
2. ਕੋਲੇਨਚਾਈਮਾ ਟਿਸ਼ੂਜ਼
ਲੋਕੈਸ਼ਨ: ਕੋਲੇਨਚਾਈਮਾ ਸੈੱਲ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਣੀਆਂ, ਜੜ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਐਪੀਡਰਰਮਿਸ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੇਠਾਂ ਹਾਈਪੋਡਰਮਿਸ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਢਾਂਚਾ: ਕੋਲੇਨਚਾਈਮਾ ਟਿਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਸੈੱਲ ਕੋਨਿਆਂ 'ਤੇ ਜੀਵੰਤ, ਲੰਬੇ ਅਤੇ ਅਸਮਾਨ ਮੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੈੱਲ ਲਚਕੀਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੁਕਣ ਅਤੇ ਮਰੋੜਣ ਵਾਲੇ ਤਣਾਅ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਤਣੇ, ਜੜ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਪੱਤੇ ਅਕਸਰ ਅਧੀਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਕੋਲੇਨਕਾਈਮਾ ਟਿਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਕੰਮ
i. ਕੋਲੇਨਚਾਈਮਾ ਸੈੱਲ ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਜਵਾਨ ਵਧ ਰਹੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤਣੇ, ਪੇਟੀਓਲਜ਼ ਅਤੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਬਲੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ii. ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲਚਕਤਾ ਅਤੇ ਲਚਕਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ, ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਟੁੱਟੇ ਮੋੜਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
3. ਸਕਲੈਰੇਨਕਾਈਮਾ ਟਿਸ਼ੂ
ਲੋਕੈਸ਼ਨ: ਸਕਲੇਰੇਨਕਾਈਮਾ ਸੈੱਲ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਾੜੀ ਦੇ ਟਿਸ਼ੂਆਂ ਅਤੇ ਜੜ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਤਣੇ ਦੇ ਕੋਰਟੀਸਿਸ ਵਿੱਚ ਪੈਰੀਸਾਈਕਲ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਢਾਂਚਾ: ਸਕਲੇਰੈਂਕਾਈਮਾ ਵਿੱਚ ਸੈੱਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਮੋਟੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੈਲੂਲੋਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲਿਗਨਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਕਲੇਰੈਂਕਾਈਮਾ ਦੋ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਫਾਈਬਰ ਅਤੇ ਸਕਲੇਰੀਡ ਹਨ। ਫਾਈਬਰ ਟੇਪਰਿੰਗ ਸਿਰੇ ਵਾਲੇ ਲੰਬੇ ਸੈੱਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਲਚਕਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਫਾਈਬਰਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਸਕਲੇਰੀਡਜ਼ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਪਰ ਰੇਸ਼ਿਆਂ ਵਾਂਗ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​​​ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
Scelerenchyma ਟਿਸ਼ੂ ਦੇ ਕੰਮ
i. ਸਕਲੇਰੇਨਕਾਈਮਾ (ਫਾਈਬਰਸ) ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲਚਕਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਹਨ।
ii. ਉਹ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤ, ਕਠੋਰਤਾ, ਕਠੋਰਤਾ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
4. ਲੱਕੜ ਜਾਂ ਜ਼ਾਇਲਮ ਟਿਸ਼ੂ
ਲੋਕੈਸ਼ਨ: ਲੱਕੜ ਜਾਂ ਜ਼ਾਇਲਮ ਟਿਸ਼ੂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਣੀਆਂ, ਜੜ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾੜੀ ਟਿਸ਼ੂਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਢਾਂਚਾ: ਲੱਕੜ ਜਾਂ ਜ਼ਾਇਲਮ ਟਿਸ਼ੂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੈੱਲਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਟ੍ਰੈਚਾਈਡਜ਼, ਵੈਸਲਜ਼, ਫਾਈਬਰਸ ਅਤੇ ਜ਼ਾਇਲਮਜ਼ ਪੈਰੇਨਚਾਈਮਾ ਹਨ।
i. ਟ੍ਰੈਚਾਈਡਜ਼: ਟ੍ਰੈਚਾਈਡਸ ਨਿਰਜੀਵ, ਲੰਬੇ, ਟੇਪਰਿੰਗ ਸੈੱਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ, ਲਿਗਨੀਫਾਈਡ ਕੰਧਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਥ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਘੁਲਣ ਵਾਲੇ ਖਣਿਜ ਲੂਣਾਂ ਦੇ ਲੰਘਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ii. ਵੈਸਲਜ਼: ਵੈਸਲਜ਼ ਲੰਬੇ ਟੇਬਲਯੂਲਰ ਬਣਤਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਟੈਕ ਕੀਤੇ ਕਈ ਲੰਬੇ ਸੈੱਲਾਂ ਦੇ ਸੰਯੋਜਨ ਦੁਆਰਾ ਬਣਦੇ ਹਨ।
iii. ਫਾਈਬਰਸ: ਰੇਸ਼ੇ ਸਕਲੇਰੇਨਕਾਈਮਾ ਫਾਈਬਰਸ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੋਟੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਅਤੇ ਟੇਪਰਿੰਗ ਅੰਤ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਵਾਲੇ ਤੰਗ, ਲੰਬੇ ਸੈੱਲ ਹਨ।
iv. ਜ਼ਾਇਲਮ ਪੈਰੇਂਚਾਈਮਾ: ਇਹ ਪੈਰੇਨਕਾਈਮਾ ਟਿਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਵੱਡੇ ਖਲਾਅ ਵਾਲੇ ਸੈੱਲਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਲੱਕੜ ਜਾਂ ਜ਼ਾਇਲਮ ਟਿਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਕੰਮ
i. ਲੱਕੜ ਜਾਂ ਜ਼ਾਇਲਮ ਟਿਸ਼ੂ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ, ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਆਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ii. ਇਹ ਵੀ ਹੈ a ਟਿਸ਼ੂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੱਤਿਆਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਘੁਲਣ ਵਾਲੇ ਖਣਿਜ ਲੂਣ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।
5. ਫਲੋਮ ਟਿਸ਼ੂ
ਲੋਕੈਸ਼ਨ: ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਹਾਇਕ ਟਿਸ਼ੂਆਂ ਨਾਲ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੁੜੇ ਫਲੋਮ ਟਿਸ਼ੂ ਹਨ। ਟਿਸ਼ੂ ਸਾਰੇ ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾੜੀ ਬੰਡਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਥਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜੜ੍ਹਾਂ, ਤਣੀਆਂ ਅਤੇ ਪੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ।
ਢਾਂਚਾ: ਫਲੋਮ ਟਿਸ਼ੂ ਚਾਰ ਸੈੱਲਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਵੀ ਟਿਊਬਾਂ, ਫਲੋਮ ਪੈਰੇਨਕਾਈਮਾ, ਸਾਥੀ ਸੈੱਲ ਅਤੇ ਫਲੋਮ ਫਾਈਬਰਸ ਹਨ।
i. ਸਿਵੀ ਟਿਊਬ: ਇਹ ਲੰਬਕਾਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਵਸਥਿਤ ਸਿਲੰਡਰ ਸੈੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੈੱਲ ਜੀਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭੋਜਨ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ii. ਫਲੋਏਮ ਪੈਰੇਨਕਾਈਮਾ: ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਚਰਚਾ ਕੀਤੇ ਪੈਰੇਨਕਾਈਮਾ ਸੈੱਲਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹਨ। ਉਹ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੋਸ਼ਿਕਾਵਾਂ ਭੋਜਨ ਭੰਡਾਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
iii. ਫਲੋਮ ਫਾਈਬਰਸ: ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈੱਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
iv. ਸਾਥੀ ਸੈੱਲ: ਇਹ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਸੈੱਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਿਵੀ ਟਿਊਬ ਵਾਂਗ ਲੰਬਕਾਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੰਬੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਫਲੋਮ ਟਿਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਕੰਮ
i. ਫਲੋਏਮ ਦਾ ਆਮ ਕੰਮ ਹੈ ਨਿਰਮਿਤ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਸਲੇਸ਼ਣ ਦੇ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ii. ਦੂਜਾ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਨੋਟ: ਨਾੜੀ ਦੇ ਟਿਸ਼ੂ (ਜ਼ਾਇਲਮ ਅਤੇ ਫਲੋਏਮ) ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ, ਤਣਿਆਂ ਅਤੇ ਪੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਪੌਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਵਿਧੀ
ਪੌਦਿਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਰੀਰ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬਾਹਰੀ ਅੰਗ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਪੱਤਿਆਂ, ਤਣੇ ਅਤੇ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਬਣਤਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪੌਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ।
1. ਐਪੀਡਰਿਮਸ ਜਾਂ ਪੀਲੀਫੇਰਸ ਪਰਤ: ਐਪੀਡਰਿਮਸ ਪੱਤਿਆਂ ਅਤੇ ਤਣੇ ਦਾ ਬਾਹਰੀ ਢੱਕਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੜ੍ਹ ਦੀ ਪਲੀਫੇਰਸ ਪਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਐਪੀਡਰਮਲ ਪਰਤ ਇੱਕ-ਸੈੱਲ ਮੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੈ. ਉਹ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟ, ਲਾਗ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਗਾਰਡ ਸੈੱਲ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਲੋਰੋਪਲਾਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਸੈੱਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੰਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
2. ਕਾਰਟੈਕਸ: ਕਾਰਟੈਕਸ ਐਪੀਡਰਿਮਸ ਅਤੇ ਨਾੜੀ ਬੰਡਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ a dicotyledonous ਸਟੈਮ. ਕਾਰਟੈਕਸ ਤਿੰਨ ਟਿਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕੋਲੇਨਚਾਈਮਾ (ਬਾਹਰੋਂ) ਹੁੰਦੇ ਹਨ, a ਮੱਧ ਪੈਰੇਂਚਾਈਮਾ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਐਂਡੋਡਰਮਿਸ।
3. ਸਕਲੈਰੇਨਕਾਈਮਾ: ਇਹ ਪਰਤ ਨਾੜੀ ਬੰਡਲਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਰੇ ਹੋਏ, ਲਿਗਨੀਫਾਈਡ ਸੈੱਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਤਣੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।
4. ਨਾੜੀ ਬੰਡਲ: ਨਾੜੀ ਦੇ ਬੰਡਲ ਸਟੈਮ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਇਲਮ, ਫਲੋਮ ਅਤੇ ਕੈਂਬੀਅਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
5. ਜ਼ਾਇਲਮ: ਜ਼ਾਇਲਮ ਜੜ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਤਣਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਪੱਤਿਆਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਭੰਗ ਖਣਿਜ ਲੂਣ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।
6. ਫਲੋਮ: ਫਲੋਏਮ ਆਪਣੇ ਸੰਸਲੇਸ਼ਣ ਦੇ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਨਿਰਮਿਤ ਭੋਜਨ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਪੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
7. ਕੈਮਬੀਅਮ: ਕੈਮਬੀਅਮ ਫਲੋਮ ਅਤੇ ਜ਼ਾਇਲਮ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੈਂਬੀਅਮ ਸੈੱਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੈੱਲਾਂ ਦੇ ਆਕਾਰ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੁਲਾਇਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਤਣੇ ਦੇ ਆਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਲਈ ਸੈਕੰਡਰੀ ਮੋਟਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।
8. ਪਿਥ: ਇਹ ਡੰਡੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਪੈਰੇਨਕਾਈਮਾ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾੜੀ ਟਿਸ਼ੂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਫੈਲਦਾ ਹੈ।
ਫੁੱਲਦਾਰ ਪੌਦਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਕਠੋਰਤਾ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ a ਟੂਗੋਰ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਟਿਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ। ਪਿਥ ਦੇ ਪੈਰੇਨਕਾਈਮਾ ਸੈੱਲ ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੂੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਬਾਹਰ ਵੱਲ ਧੱਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਬਲ ਅਸਥਿਰ ਐਪੀਡਰਿਮਸ ਦੁਆਰਾ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਪੈਰੇਨਚਾਈਮਾ ਟਿਸ਼ੂ ਦੇ ਸੈੱਲ ਪਾਣੀ (ਟੁਰਗਿਡ) ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਠੋਰਤਾ ਅਤੇ ਤਾਕਤ (ਹਾਈਡ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕ ਸਪੋਰਟ) ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਨਾੜੀਆਂ ਦੇ ਬੰਡਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਜ਼ਾਇਲਮ ਨਾੜੀਆਂ ਅਤੇ ਰੇਸ਼ੇ ਜੋ ਲਿਗਨੀਫਾਈਡ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪੌਦੇ ਦੇ ਤਣੇ ਅਤੇ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਕੈਨੀਕਲ ਤਾਕਤ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕੈਂਬੀਅਮ ਦਾ ਕੰਮ ਜੋ ਚੌੜਾਈ ਜਾਂ ਘੇਰੇ (ਸੈਕੰਡਰੀ ਵਾਧਾ ਜਾਂ ਮੋਟਾ ਹੋਣਾ) ਵਿੱਚ ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਤਣੇ ਦੇ ਵਾਧੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲੱਕੜ ਦੇ ਰੇਸ਼ੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਣੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਸਹਾਇਕ ਟਿਸ਼ੂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੈਰੇਨਕਾਈਮਾ, ਕੋਲੇਨਕਾਈਮਾ ਅਤੇ ਸਕਲੇਰੇਨਕਾਈਮਾ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਤਾਕਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਪੌਦਿਆਂ ਲਈ ਫਾਈਬਰਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ
ਸਕਲੇਰੇਨਕਾਈਮਾ ਫਾਈਬਰਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਫਾਈਬਰ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲਚਕਤਾ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ - ਪੌਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਟਿਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਦੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰਜ ਹਨ। ਰੇਸ਼ੇ ਮਕੈਨੀਕਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਯਾਨੀ, ਪੌਦੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਤਾਕਤ, ਕਠੋਰਤਾ, ਲਚਕਤਾ ਅਤੇ ਲਚਕੀਲਾਪਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਣਾਅ ਦਾ ਸਾਮ੍ਹਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹਿਬਿਸਕਸ, ਜੂਟ ਅਤੇ ਸੀਸਲ ਵਰਗੇ ਪੌਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​​​ਪੌਦੇ ਦੇ ਰੇਸ਼ੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇਸਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੱਪੜੇ, ਬੋਰੀਆਂ, ਚਟਾਈ ਅਤੇ ਰੱਸੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਪੌਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਟਿਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਕੰਮ
ਸਹਾਇਕ ਟਿਸ਼ੂ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ:
1. ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨਾ: ਦੋ ਮੁੱਖ ਸਹਾਇਕ ਟਿਸ਼ੂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਕਲੇਰੇਨਕਾਈਮਾ ਅਤੇ ਕੋਲੇਨਚਾਈਮਾ ਪੌਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਦੇ ਦੋ ਵੱਖਰੇ ਰੂਪ ਹਨ। ਉਹ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਤਾਕਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
2. ਕਠੋਰਤਾ: ਸਹਾਇਕ ਟਿਸ਼ੂ ਜਿਵੇਂ ਕੋਲੇਨਚਾਈਮਾ, ਸਕਲੇਨਚਾਈਮਾ ਅਤੇ ਲੱਕੜ ਦੇ ਰੇਸ਼ੇ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਾਹਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
3. ਲਚਕਤਾ ਅਤੇ ਲਚਕਤਾ: ਸਹਾਇਕ ਟਿਸ਼ੂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲਚਕੀਲਾ ਅਤੇ ਲਚਕੀਲਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਝੁਕਣ ਅਤੇ ਮਰੋੜਨ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਹਨ।
4. ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ: ਕੁਝ ਸਹਾਇਕ ਟਿਸ਼ੂ ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੈਮਬੀਅਮ ਅਤੇ ਫਲੋਮ ਨਾੜੀਆਂ।
5. ਵੱਖਰੀ ਸ਼ਕਲ: ਸਹਾਇਕ ਟਿਸ਼ੂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
6. ਸੰਚਾਲਨ: ਕੁਝ ਸਹਾਇਕ ਟਿਸ਼ੂਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਾਇਲਮ ਅਤੇ ਫਲੋਮ ਟਿਸ਼ੂ ਪੌਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ  ਚੰਗੇ ਨਿੱਜੀ ਕੱਪੜੇ ਚੁਣਨ ਅਤੇ ਪਹਿਨਣ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼
ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੋ:

ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਵੋ

ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਛੱਡਣਾ

ਤੁਹਾਡਾ ਈਮੇਲ ਪਤਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਜਾਵੇਗਾ.


*