ਇੱਕ ਖਪਤਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ (ਖਪਤਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ)

ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਖਪਤਕਾਰ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਉਸ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਉਪ-ਸਿਰਲੇਖਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਹੇਠਾਂ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ:
1. ਬਚੋ
ਇਹ ਖਪਤਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਹੋਵੇ ਜੋ ਉਹ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਸਮੱਗਰੀ (ਰਸਾਇਣਕ ਸਮੱਗਰੀ ਜਾਂ ਰਚਨਾ) ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਲਈ, ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਦੇਖਭਾਲ ਇਸ ਲਈ ਜਾਂ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਉਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਅਜਿਹੇ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹਨ। ਖਪਤਕਾਰ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਪੈਕੇਟ 'ਤੇ ਲੇਬਲ, ਮੈਨੂਅਲ ਜਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਤਪਾਦ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਖਬਾਰਾਂ, ਗਾਈਡਾਂ, ਮੈਗਜ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਰੇਡੀਓ ਅਤੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਰੇ ਉਤਪਾਦ ਉਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਚੋਣਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਜੋਖਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
2. ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਸਬੂਤ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਰੱਖੋ
ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਹ ਖਪਤਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਕਰੇਤਾ/ਸਪਲਾਇਰ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਸਬੂਤ ਜਾਂ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੋਈ ਉਤਪਾਦ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਕਾਰ ਜਾਂ ਮਾਤਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਚਲਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਦਰ 'ਤੇ ਇਹ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਛੂਟ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੋਵੇ; ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੁੱਲ ਰਕਮ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬਕਾਇਆ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਇਨਵੌਇਸ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜਿੱਥੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਸੀਦਾਂ ਅਤੇ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਚਲਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵਾਰੰਟੀ ਜਾਂ ਗਾਰੰਟੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ, ਤਾਂ ਖਪਤਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖੇ। a ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜਗ੍ਹਾ.
ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕੀ ਖਰੀਦਿਆ ਉਤਪਾਦ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ a ਨੁਕਸ ਵਾਲਾ; ਰਸੀਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋ ਕੇ ਖਪਤਕਾਰ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਾਪਸ ਸਟੋਰ/ਵਿਕਰੇਤਾ/ਸਪਲਾਇਰ ਅਤੇ ਬਣਾਉ a ਗਾਹਕ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੇਅਰ ਸੇਵਾ। ਉਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ a ਬਦਲੀ, ਰਿਫੰਡ ਜਾਂ ਮੁੜ-ਭੁਗਤਾਨ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।
"ਉੱਥੇ ਹੈ a ਆਮ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਿਕਤਮ ਚੇਤਾਵਨੀ a ਖਰੀਦਦਾਰ ਕਿ ਉਹ ਨੁਕਸਦਾਰ ਹੋਣ 'ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਖਰੀਦਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਵਿਕਰੇਤਾ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਗਾਰੰਟੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।
3. ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੋਚੋ
ਖਪਤਕਾਰ ਇਸ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਹੈ a ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੋਚਣ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ। ਉਸਨੂੰ ਫਰਮ, ਉਤਪਾਦਕ, ਸਪਲਾਇਰ ਜਾਂ ਸਹਿ-ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪਹਿਲੂਆਂ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ, ਨਿਰਪੱਖ, ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸਬੰਧਤ ਫਰਮ/ਉਤਪਾਦਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਪਭੋਗਤਾ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਖਪਤਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਰਮ/ਉਤਪਾਦਕ/ਸਪਲਾਇਰ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸਦੀ/ਉਸਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਦੱਸੇ ਕਿ ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਕੀ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਜਾਂ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕੈਨਵਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।
ਉਸਨੂੰ ਮੁਫਤ ਆਈਟਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਮੁਫਤ ਆਈਟਮਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਖਪਤਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਸੂਚਿਤ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗਲਤੀ, ਨਤੀਜਾ ਜਾਂ ਗਲਤ ਗਣਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਦੋਸ਼ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
4. ਬੋਲੋ/ਬੋਲਡ ਬਣੋ
ਇਹ ਖਪਤਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸੁਣੇ ਜਾਣ ਲਈ ਬੋਲਣਾ ਜਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੈ a ਰਜਿਸਟਰਡ, ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਕਿਰਤ ਜਾਂ ਵਪਾਰ ਸਮੂਹ। ਉਹ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ a ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੇ ਟੀਚਿਆਂ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਾਲਾ ਦਬਾਅ ਸਮੂਹ, ਜੋ ਕਿ ਉਹ ਢੁਕਵੇਂ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਖਪਤਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਅਤੇ ਰੇਡੀਓ ਸੁਣ ਕੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰੇ।
ਖਪਤਕਾਰ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਨਤਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਜਿੱਥੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕੇ ਜਾਂ ਬੋਲ ਸਕੇ। ਉਸਦੀ/ਉਸਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।
5. ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੋ
ਅੱਜ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਰਗਰਮ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਾਲ ਖਪਤ ਨੂੰ ਮੇਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਖਪਤ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਵਧੀਆ ਵਪਾਰਕ ਨੈਤਿਕਤਾ, ਆਦਿ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਖਪਤਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਕਿਸਮ ਅਤੇ ਹੱਦ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੇ; ਇਹ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪਤੇ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਰੱਥ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ। ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਕੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਖਪਤਕਾਰ ਕੋਲ ਇਹ ਹੈ a ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ 3Rs ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਲਈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
i. ਧਰਤੀ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਦਫ਼ਨਾਉਣ ਦੁਆਰਾ ਠੋਸ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਸਰੋਤ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ।
ii. ਜਿੰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ।
iii. ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਰੀਸਾਈਕਲ ਕਰਨਾ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਲੈਂਡਫਿਲਜ਼ ਦੀ ਉਮਰ ਨੂੰ ਲੰਮਾ ਕਰੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ  ਇੱਕ ਖਪਤਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ: ਖਪਤਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ
ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੋ: