ਵਿਵਹਾਰ ਦੀ ਧਾਰਨਾ: ਵਿਵਹਾਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਅਤੇ ਪਹਿਲੂ

ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਵਿਵਹਾਰ ਹੈ a ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਕਲਪ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਫੋਕਸ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵਿਆਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਫਿਰ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀ ਹੈ? "ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਜਾਂ ਕਿਰਿਆ ਵਜੋਂ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ a ਜੀਵਤ ਜੀਵ ਜਾਂ ਤਾਂ ਚੇਤੰਨ ਜਾਂ ਅਚੇਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਵਿਵਹਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਧਾਰਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੌਣਾ, ਖੇਡਣਾ a ਦੋਸਤ, ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ a ਨਵਾਂ ਹੁਨਰ, ਯੋਇੰਗ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣਾ, ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨਾ a ਵੱਡੀ ਸੰਸਥਾ ਅਤੇ ਮੋਹਰੀ a ਨਾਈਜੀਰੀਆ, ਭਾਰਤ ਜਾਂ ਸਾਬਕਾ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਵਰਗੇ ਬਹੁ-ਜਾਤੀ/ਧਾਰਮਿਕ ਦੇਸ਼। ਵਿਵਹਾਰ ਵੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਜਾਂ ਨਕਾਰਾਤਮਕ, ਆਮ ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਸਧਾਰਨ, ਜਨਮਿਆ ਜਾਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਾਂ ਬਾਹਰੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਵਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਅਤੇ ਪਹਿਲੂ
ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਬੌਧਿਕ ਜਾਂ ਲਈ ਹੈ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਹੂਲਤ. ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਦੋ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ (ਭਾਵ ਪ੍ਰਗਟ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਵਿਵਹਾਰ), ਅੰਤਰ-ਸਬੰਧਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਖੁੱਲਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਛਾਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦੋ ਕਿਸਮਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੀ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਹ ਉਤਪੰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਵਿਵਹਾਰ ਦੀਆਂ ਇਹ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਾਂ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਮਕਸਦ ਲਈ, ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ:
1. ਓਵਰਟ ਵਿਵਹਾਰ
ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਜਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ a ਜੀਵਤ ਜੀਵ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਰਨਾ, ਦੌੜਨਾ, ਹੱਸਣਾ, ਰੋਣਾ, ਖਾਣਾ, ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣਾ, ਪੜ੍ਹਨਾ, ਆਦਿ, ਸਪੱਸ਼ਟ ਵਿਵਹਾਰ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ। ਦੂਸਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਾਡਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੈ ਅਧਾਰਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵਿਵਹਾਰ 'ਤੇ.
2. ਓਵਰਟ ਵਿਵਹਾਰ
ਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਇਸ ਪਹਿਲੂ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਰੀਰਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੰਤਰਾਂ ਜਾਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਿਰਫ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਜਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਵਹਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹਨ: ਸੋਚਣਾ, ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣਾ, ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ, ਨਬਜ਼ ਦੀ ਦਰ ਅਤੇ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ, ਪਾਚਨ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ, ਭੁੱਖ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਆਦਿ।
3. ਜੈਨੇਟਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਵਿਵਹਾਰ
ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਵਿਵਹਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਜੈਨੇਟਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਇੱਕੋ ਜੈਵਿਕ ਸਟਾਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਜੀਬ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਵਿਵਹਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਕਿਸਮਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਨ।
ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਕੁਝ ਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹਨ ਜੋ ਇੱਕੋ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਜਾਂ ਜੀਵ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਮੂਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਅਜੀਬ ਹਨ। ਇਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜਾਂ ਫ੍ਰੈਂਚ ਵਿੱਚ, ਵਿਦਿਅਕ ਦਾ ਸਾਮ੍ਹਣਾ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਿਛੋਕੜ ਜਾਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਦਿਸ਼ਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਗੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭੜਕਣਾ, ਚੋਰੀ ਕਰਨਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਾ, ਬੁੱਧੀ, ਆਦਿ, ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਔਫ-ਬਸੰਤ ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਜਾਂ ਤੀਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੈਨੇਟਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਇਗਬੋ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ, ਵਿਆਹ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਬੰਧਤ ਜੋੜੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜੋੜੇ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਕੀ ਉੱਥੇ ਹੈ? ਮਾਨਸਿਕ ਸਮੱਸਿਆ ਜਾਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਜੋ ਜੋੜੇ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਫੇਰ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਭੌਂਕਣ ਦੀ ਆਦਤ ਵੀ ਹੈ a ਜੈਨੇਟਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਵਿਵਹਾਰ। ਨਵਾਂ ਕਤੂਰਾ ਬਿਨਾਂ ਸਿੱਖੇ ਭੌਂਕਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਅਜਿਹਾ ਵਿਵਹਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਤੀ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਨਵਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਅਜੀਬ ਹੈ. ਵੀ ਹੈ a ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਉੱਚ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ a ਜੁੜਵਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਲਈ.
4. ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ ਵਿਵਹਾਰ
ਅਜਿਹੇ ਵਿਵਹਾਰ ਹਨ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਜਿਕ-ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ ਪਿਛੋਕੜਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸੁਚੇਤ ਜਾਂ ਅਚੇਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਸਮੀ ਸਿੱਖਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜੀਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਵਹਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਦੁਆਰਾ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਹੁਨਰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਾਡੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਦਾ ਢੰਗ, ਭੋਜਨ ਦੀ ਚੋਣ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਖਾਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੁਝ ਅਣਚਾਹੇ ਆਦਤਾਂ ਵੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
5. ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਜਾਂ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਵਜੋਂ ਵੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ
1. ਇਸਨੂੰ ਰਸਮੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹਾ ਵਿਵਹਾਰ ਪੈਟਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ a ਖਾਸ ਟੀਚਾ ਜਾਂ ਉਦੇਸ਼। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਸਿੱਖਣ ਜਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵਿਵਹਾਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਰਸਮੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
2. ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਵਿਵਹਾਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਹੌਲ ਨਾਲ ਅਣਜਾਣੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਿਯਮਾਂ ਜਾਂ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਸੜਕ 'ਤੇ ਲੜਾਈ, ਖੇਡਣ ਵਾਲੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਨਾ, ਆਦਿ, ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਿਵਹਾਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸਧਾਰਨ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਮਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਇਸਦੀ ਇਕਸਾਰਤਾ, ਜਾਂ ਭਟਕਣ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੈ A ਵਿਗਿਆਨ?
ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀਵਿਤ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਧਿਐਨ ਵਜੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੈ a ਵਿਗਿਆਨ? ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਗਿਆਨ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵਿਗਿਆਨ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ a ਵਿਵਸਥਿਤ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਗਿਆਨ ਦੀ ਸੰਸਥਾ (ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਤੱਥ ਅਤੇ ਘਟਨਾਵਾਂ) ਅਧਿਐਨ ਅਧੀਨ ਤੱਥਾਂ ਜਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣ, ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਨ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਜਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ a ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਝਣ ਲਈ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਸਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਗਿਆਨ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੰਖੇਪ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਵਿਗਿਆਨ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਧਿਐਨ ਅਧੀਨ ਘਟਨਾ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਕੋਰਸ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਦੂਜਾ, ਘਟਨਾ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਗਏ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਅਤੇ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਨਿਰੀਖਣ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਤੀਸਰੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ, ਹਰ ਵਿਗਿਆਨ ਨੂੰ ਆਮ ਸਿਧਾਂਤ (ਕਾਨੂੰਨ) ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਜਾਂ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਇਸਦੇ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ; ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਸਾਰਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਗਿਆਨ ਸਹੀ, ਨਿਸ਼ਚਿਤ, ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬੁਲਾਇਆ a ਵਿਗਿਆਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਸਦੇ ਵਿਸ਼ੇ-ਵਸਤੂ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਵਹਾਰ ਹੈ, ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਅਤੇ ਸਮਝ ਲਈ ਆਮ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਗਏ ਪਹੁੰਚਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਭੌਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨ, ਰਸਾਇਣ ਵਿਗਿਆਨ, ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਸ਼ੁੱਧ ਵਿਗਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ।
ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਦੂਜੇ ਸ਼ੁੱਧ ਵਿਗਿਆਨਾਂ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਭੌਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨ, ਤੱਥਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਦਾ ਹੈ। ਬਾਰੇ ਗਰਮੀ, ਰੋਸ਼ਨੀ, ਆਵਾਜ਼, ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ, ਆਦਿ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਸਾਇਣ ਵਿਗਿਆਨ ਪਾਣੀ, ਗੈਸ, ਨਮਕ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ, ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਰਸਾਇਣਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਅਤੇ ਸੜਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ।
ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ A ਸਾਇੰਸ
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵਿਵਹਾਰ ਹੈ। ਵਿਅੰਗਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ, ਇਸਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੀਮਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ a ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਹਾਰ ਦੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ 100% ਸਹੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ, ਜਾਂ ਲਗਭਗ-ਅਸੰਭਵ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਇੱਕੋ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਜਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਉਤੇਜਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਿਆਂ 'ਤੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੀਵਿਤ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ, ਮਾਨਸਿਕ ਸੁਭਾਅ, ਮਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਥਿਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਗਣਿਤਿਕ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਇਹ ਰਸਾਇਣ ਵਿਗਿਆਨ, ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਜਾਂ ਜੀਵ-ਵਿਗਿਆਨ ਵਰਗੇ ਸ਼ੁੱਧ ਵਿਗਿਆਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ 'ਤੇ ਸਥਿਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੀਮਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ a ਵਿਗਿਆਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੋਜਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨੈਤਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰਕ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਲਈ, ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਅਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਦੋਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ a ਨਵੇਂ ਜਨਮੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਾਨਸਿਕ, ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਇਨਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ, ਜਨਮ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਨੌਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉੱਪਰ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਅਜੇ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ a ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦਾਇਰੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਗਿਆਨ, ਭੌਤਿਕ ਜਾਂ ਕੁਦਰਤੀ, ਇਸਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਵਾਬ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਹੈ a ਵਿਵਹਾਰ ਦਾ ਵਿਗਿਆਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇ (ਵਿਵਹਾਰ) ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਲਈ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਗਿਆਨਕ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਹੋਰ ਵਿਹਾਰਕ ਵਿਗਿਆਨ ਵੀ ਹਨ ਜਿਵੇਂ: ਮਾਨਵ-ਵਿਗਿਆਨ, ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ, ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ, ਆਦਿ, ਪਰ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਿਵਹਾਰ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਵਹਾਰ ਦੀਆਂ ਬਾਹਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਹੈ?
ਸ਼ਬਦ "ਜੀਵ", ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੀਵਤ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਉਤਸੁਕਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਭ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹਨ ਜੋ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨੁੱਖਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬਾਰੇ ਵਿਵਹਾਰ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ। ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ 'ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਯੋਗਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਨੈਤਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਜਾਂ ਸਿਹਤ-ਖਤਰਿਆਂ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ, a ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਯੋਗਾਤਮਕ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਕਲਪਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਤੋਂ ਜੋ ਵੀ ਤੱਥ ਜਾਂ ਖੋਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੁਝ ਸਮਝ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਬਾਰੇ ਇਨਸਾਨ. ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਆਦਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ ਅਧਿਐਨਾਂ ਅਤੇ ਖੋਜਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਯੋਗਾਤਮਕ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸਮਾਨਤਾ ਖਿੱਚਣ ਵੇਲੇ, ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮੌਜੂਦ ਸਰੀਰਕ ਅੰਤਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ  ਮਨੋਰਥ ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ: ਅਰਥ, ਕਿਸਮ ਅਤੇ ਅਬ੍ਰਾਹਮ ਮਾਸਲੋ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ
ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੋ: