ਸਕੂਲ ਦੇ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਨਿਯਮ

ਸਿਵਿਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ

ਸਕੂਲ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਅਤੇ ਜਵਾਬ

ਸਮੱਗਰੀ

  1. ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਕੀ ਹਨ?
  2. ਸਕੂਲ ਦੇ ਛੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਓ
  3. ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?
  4. ਸਕੂਲ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨਾਮਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਓ
  5. ਅਧਿਆਪਕ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ?
  6. ਸਕੂਲ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਕੀ ਹਨ?

ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਕੀ ਹਨ?

ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਕਨੂੰਨ ਜਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹਨ a ਖਾਸ ਸਥਾਨ, ਸੰਸਥਾ, ਦੇਸ਼ ਆਦਿ, ਅਤੇ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲੋਕ ਕਾਨੂੰਨ (ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ) ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਸਕੂਲ ਦੇ ਛੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਓ

ਸਕੂਲ ਦੇ ਕੁਝ ਆਮ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

1. ਸਮੇਂ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਹੋਣਾ: ਸਮੇਂ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿਸੇ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ। ਜਲਦੀ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਹੋਣਾ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਹੋਣ ਲਈ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਸਵੇਰ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੁਆਰਾ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿਨ ਦੇ ਪਾਠਾਂ ਲਈ ਮਨ ਦੇ ਸਹੀ ਫਰੇਮ ਵਿੱਚ.

2. ਨਿਯਮਿਤ ਹੋਣਾ: ਕੁਝ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਿਰੰਤਰ ਰਹਿਣਾ ਉਸ ਵਿਚ ਨਿਯਮਤ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ.

3. ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ: ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ ਵਿੱਚ ਆਮ ਸਫ਼ਾਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬੁਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਘੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੀ ਵਰਦੀ ਪਹਿਨਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੂੰ ਕਲਾਸ ਜਾਂ ਕੰਪਾਊਂਡ ਦੀ ਸਫਾਈ ਜਾਂ ਝਾੜੂ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

4. ਨਿਮਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: ਚੰਗੇ ਵਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਆਦਰ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਨਿਮਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਸਹਿਪਾਠੀਆਂ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਬਦਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ  ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ (2) ਕਿਸਮਾਂ ਕੀ ਹਨ?

5. ਨਾ ਹੋਣਾ A ਰੌਲਾ-ਰੱਪਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ: ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਜਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

6. ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ: ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਸਨੂੰ ਚੰਗੇ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਿਯਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ।

ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਜਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

1. ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ: ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਜਾਂ ਮਾਨੀਟਰਾਂ/ਪ੍ਰੀਫੈਕਟਾਂ ਤੋਂ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਕਰਨਾ, ਕਲਾਸਰੂਮ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਆਦਿ।

2. ਨਿਯਮਿਤ ਹੋਣਾ: ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਕੂਲ ਆਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। A ਰੈਗੂਲਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੋਈ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਖੁੰਝਦਾ।

3. ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਹੋਣਾ: ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਕੂਲ ਲਈ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਸਹੀ ਸਕੂਲੀ ਵਰਦੀ ਪਹਿਨਣ, ਕੰਘੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁਰਸ਼ ਕਰਨ, ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰਸ਼ ਕਰਨ, ਪਾਲਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਸੈਂਡਲ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦਿੱਖ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ.

3. ਸਮੇਂ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਹੋਣਾ: ਸਕੂਲ ਆਉਣਾ, ਕਲਾਸ ਦਾ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕਲਾਸ ਵਰਕ ਅਤੇ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਉਸ ਦਾ ਵਿਦਿਅਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਾਠ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਸਕੂਲ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨਾਮਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਓ

ਸਕੂਲ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਇਨਾਮਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਨਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

1. ਇਮਤਿਹਾਨ ਪਾਸ ਕਰਨਾ: ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ a ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੋ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਨਿਯਮਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ  ਘਾਨਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਜਿਆਦਾਤਰ ਉਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ

2. ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ: ਉਸਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਕਰਕੇ, ਉਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

3. ਇਨਾਮ ਅਤੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ: ਕਿਉਂਕਿ a ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਚੰਗੇ ਵਿਵਹਾਰ ਲਈ ਪੁਰਸਕਾਰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਵਜ਼ੀਫ਼ੇ, ਚੰਗੇ ਵਿਵਹਾਰ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਂ ਨਕਦ ਇਨਾਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

4. ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ: ਇੱਕ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਬੱਚਾ ਉਸ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਅਥਾਰਟੀ ਉਸ ਦੇ ਚੰਗੇ ਵਿਵਹਾਰ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਅਧਿਆਪਕ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ?

ਅਧਿਆਪਕ ਇੱਕ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਸਕੂਲ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਕੀ ਹਨ?

ਸਕੂਲ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕੁਝ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

1. ਸਜ਼ਾ: ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਇੱਕ ਰੂਪ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਰੂਪ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। A ਸਕੂਲ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਗੋਡੇ ਟੇਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ a ਸਮੇਂ ਦੀ ਮਿਆਦ, ਅਧਿਆਪਕ ਦੁਆਰਾ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਘਾਹ ਕੱਟਣ, ਟਾਇਲਟ ਧੋਣ, ਜਾਂ ਅਹਾਤੇ ਨੂੰ ਝਾੜਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

2. ਅਸਫਲਤਾ: A ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫੇਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਇੱਕ ਰੂਪ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰੂਪ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

3. ਮੁਅੱਤਲੀ: A ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦੇ ਜੋਖਮ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਦਮ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਾਪਸ. ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਣ।

ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ  ਜ਼ੈਂਬੀਆ ਵਿੱਚ ਉੱਗਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਫਸਲਾਂ ਕੀ ਹਨ?

4. ਬਰਖਾਸਤਗੀ: A ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਸਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹੈ a ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਢਿੱਲ ਵਰਗੇ ਘੋਰ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਚੰਗੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮਾੜੇ ਵਿਹਾਰ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਣ।

5. ਚੰਗੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਣਆਗਿਆਕਾਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਇਕੱਲਤਾ ਅਤੇ ਉਦਾਸੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

6. ਮਾੜੀ ਸਿਫਾਰਸ਼: ਜੇ a ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੱਖੀ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ a ਅਣਆਗਿਆਕਾਰ ਬੱਚਾ, ਸਕੂਲ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਦੇਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ a ਚੰਗੀ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਇਹ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰੇਗਾ।

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੋ:

ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਵੋ

ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਛੱਡਣਾ

ਤੁਹਾਡਾ ਈਮੇਲ ਪਤਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਜਾਵੇਗਾ.


*