ਤਰਤੀਬ

ਤਰਤੀਬ

ਤਰਤੀਬ ਸੰਗਠਿਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਹੈ।

ਵਿਵਸਥਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਚੰਗਾ ਵਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਸਕੂਲ, ਘਰ, ਚਰਚ, ਮਸਜਿਦ ਅਤੇ ਕੰਮ ਸਮੇਤ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ। ਜਾਂ ਤਰਤੀਬ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ a ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਕ੍ਰਮਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ।

 1. ਸੁਣਨ ਦੇ ਹੁਨਰ
 2. ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਦੇ ਹੁਨਰ
 3. ਸਜਾਵਟ
 4. ਕਤਾਰਬੱਧ ਸਭਿਆਚਾਰ
 • ਸੁਣਨ ਦੇ ਹੁਨਰ ਇਹ ਹੈ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਲਈ. A ਸੰਗਠਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਵਧੀਆ ਸੁਣਨ ਦੇ ਹੁਨਰ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਇੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ a ਚੰਗਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ। ਅਰਥ ਲਈ ਸੁਣਨਾ ਇਸ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਹੈ. ਇਹ ਹੈ a ਪਦਾਰਥਕ ਸਮਝ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ।

ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣਨ ਲਈ, a ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਵਰਤਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ: ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

 1. ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਰੱਖੋ। ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਰਹਿਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।
 2. ਜਦੋਂ ਅਧਿਆਪਕ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
 3. ਭਟਕਣ ਤੋਂ ਬਚੋ ਅਤੇ ਚੁੱਪ ਬੈਠੋ। ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਭਟਕਣ ਜਾਂ ਵਿਚਲਿਤ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿਓ। ਜੇ ਕਲਾਸਰੂਮ ਬਹੁਤ ਠੰਡਾ ਜਾਂ ਗਰਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
 4. ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛ ਕੇ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਰਹੋ। ਇਸ ਪਾਠ ਦਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤੇ ਪਾਠਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਸਾਂਝਾ ਹੈ? ਇਹ ਪਾਠ ਕਿਵੇਂ ਸੰਗਠਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?
 5. ਸੁਣਨਾ ਹੈ a ਮਾਨਸਿਕ ਚੁਣੌਤੀ. ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇਗਾ।
 6. ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਤੋਂ ਬਚੋ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰੋ, ਡਿਲੀਵਰੀ 'ਤੇ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਸੁਣੋਗੇ। ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼ ਬਣੋ। ਇਹ ਨਾ ਗਿਣੋ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਹਟਾਇਆ ਹੈ a 15 ਮਿੰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧਮਕੀ.
 7. ਅਧਿਆਪਕ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਦਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਤਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਅਧਿਆਪਕ ਨਾਲੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਵਿਅਸਤ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਸੰਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਰੱਖੋ।
ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ  ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ: ਅਰਥ, ਕਾਰਜ, ਗੁਣ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ

ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ

 • ਪੱਖਪਾਤ ਜਾਂ ਪੱਖਪਾਤ
 • ਲਹਿਜ਼ੇ ਜਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅੰਤਰ
 • ਰੌਲਾ
 • ਡਰ, ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਗੁੱਸਾ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਭੈੜੇ ਰੂਪ ਹਨ।
 • ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੈ।
 • ਤਣਾਅ
 • ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਹੁਨਰ: The ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੰਚਾਲਨ, ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਤੇ ਮੂਵਿੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ a ਵਾਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ a ਕਾਰ, ਟਰੱਕ, ਜਾਂ ਬੱਸ। ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ।
 1. ਹੌਲੀ ਕਰੋ ਅਤੇ ਬਣੋ ਸਾਵਧਾਨ.
 2. ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸੱਕਦੇ ਹੋ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਅਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰੋ।
 3. ਆਪਣੇ ਵਾਹਨ ਦੇ ਟਾਇਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ।
 4. ਲਵੋ ਦੇਖਭਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਹਨ ਦਾ. ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਹੀ ਇੰਜਣ ਮੋੜ ਰੱਖੋ।                                    ਤਰਤੀਬ
 5. ਟਰੰਕ ਜਾਂ ਛੱਤ ਦੇ ਰੈਕ ਨੂੰ ਸਾਮਾਨ ਨਾਲ ਓਵਰਲੋਡ ਨਾ ਕਰੋ।
 6. ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ 'ਤੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਵੇਲੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਖਿੜਕੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਖਿੜਕੀਆਂ ਨੂੰ 50 ਮੀਲ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਨਾ ਛੱਡੋ।
 7. ਦੁਰਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸੜਕ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਸੰਕੇਤਾਂ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ।
 • ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੈ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲਈ. ਸਜਾਵਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਹੀ ਵਿਵਹਾਰ, ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਪਹਿਰਾਵਾ ਹੈ। ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਨਿਮਰਤਾ, ਵਿਵਸਥਿਤਤਾ, ਮਾਣ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
 • ਕਤਾਰਬੰਦੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਕੁਝ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕਲਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਸਪੁਰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਤਾਰ ਲਗਾਓ, ਅੰਦਰ ਜਾਓ a ਟੈਕਸੀ ਜਾਂ ਬੱਸ, ਪੈਟਰੋਲ ਖਰੀਦੋ, ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਲਈ। ਕਤਾਰਬੰਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਆਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਓ ਸੇਵਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਕਤਾਰਬੰਦੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਹੈ a ਸਭਿਆਚਾਰ ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਾਰੀ ਦੀ ਧੀਰਜ ਨਾਲ ਉਡੀਕ ਕਰਕੇ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਵਸਥਾ

 1. ਸੈਟਿੰਗ a ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਚੰਗੀ ਮਿਸਾਲ: A ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਹਰ ਸਮੇਂ ਸੈਟ ਕਰਦਾ ਹੈ a ਉਸ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਚੰਗੀ ਮਿਸਾਲ।
 2. ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਲੋਕ: ਇਹ ਹੈ a ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸਿਖਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ।
 3. ਧਿਆਨ ਦੇਣ: A ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਹਰ ਸਮੇਂ ਸੰਗਠਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਧੇਰੇ ਹੋਵੇਗਾ ਸਾਵਧਾਨ ਕੰਮ ਤੇ, ਘਰ ਵਿੱਚ, ਚਰਚ ਵਿੱਚ, ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ।
 4. ਸੋਧ: A ਹਰ ਸਮੇਂ ਨਿਮਰ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ  ਪਬਲਿਕ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ: ਅਰਥ, ਉਦਾਹਰਨਾਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ, ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ

ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਵਸਥਾ ਦਰਸਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ

 • ਕਤਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ
 • ਨਿਯਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ
 • ਜਨਤਕ ਸਥਾਨਾਂ/ਸਜਾਵਟ ਵਿੱਚ, ਵਿਵਸਥਿਤ ਵਿਵਹਾਰ
 • ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸਹਿ-ਹੋਂਦ
 • ਸਿਹਣਸ਼ੀਲਤਾ
 • ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰੋ
 • ਗਠਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ
 • ਇਮਤਿਹਾਨ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ a ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ
 • ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਸੰਚਾਲਨ

10) ਅੰਤਰ-ਵਿਅਕਤੀਗਤ/ਅੰਤਰ-ਸਮੂਹ ਸੰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ

11) ਭਾਈ-ਭਤੀਜਾਵਾਦ / ਪੱਖਪਾਤ ਤੋਂ ਬਚਣਾ

12 ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਜਾਂ ਹੋਰ ਰੂਪ।

13) ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲੈਣਾ/ਜੰਗਲ ਦਾ ਇਨਸਾਫ਼

14) ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ/ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨਾ

15) ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਾ

16) ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਆਚਰਣ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੋ:

ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਵੋ

ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਛੱਡਣਾ

ਤੁਹਾਡਾ ਈਮੇਲ ਪਤਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਜਾਵੇਗਾ.


*