ਕੋਈ ਚਿੱਤਰ ਨਹੀਂ

ਸਰਵੇਖਣ: ਅਰਥ/ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ, ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਰਵੇਖਣ ਦਾ ਮੂਲ

ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਸਾਰਣੀ 1. ਸਰਵੇਖਣ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ 2. ਸਰਵੇਖਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ 3. ਸਰਵੇਖਣ ਦਾ ਮੂਲ ਮੁੱਢਲੀ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਸਿਧਾਂਤ ਅਤੇ ਭੂ-ਸੂਚਨਾ ਵਿਗਿਆਨ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਸਰਵੇਖਣ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ [...]

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੋ:
ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਦੇ 8 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖਣਿਜ ਸਰੋਤ

8 ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਦੇ ਮੁੱਖ ਖਣਿਜ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨ

ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਵਿੱਚ ਖਣਿਜ ਸਰੋਤ ਖਣਿਜ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਠੋਸ ਪਦਾਰਥ ਜੋ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਜਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਭੌਤਿਕ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ, ਆਕਾਰ, ਬਣਤਰ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। [...]

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੋ:
ਕੋਈ ਚਿੱਤਰ ਨਹੀਂ

ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ (ਲਿਖਤ ਅਤੇ ਅਣਲਿਖਤ) ਇਸਦੇ ਗੁਣਾਂ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ

Government Table Of Contents Meaning Of Written Constitution Merits Of Written Constitution Demerits Of Written Constitution Meaning Of Unwritten Constitution Merits Of Unwritten Constitution Demerits [...]

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੋ:
ਕੋਈ ਚਿੱਤਰ ਨਹੀਂ

ਸਰਵੇਖਣ ਦੀਆਂ 7 ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ

ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਵਰਣਨ ਵਾਲੇ ਨਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭੂਮੀ ਸਰਵੇਖਣ ਦੀਆਂ ਸੱਤ ਮੁੱਖ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵਿਭਾਜਨ ਓਵਰਲੈਪ ਹੁੰਦੇ ਹਨ [...]

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੋ:
ਕੋਈ ਚਿੱਤਰ ਨਹੀਂ

2 ਸਰਵੇਖਣ ਅਤੇ ਅੰਤਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵਰਗੀਕਰਨ

ਸਰਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ: 1. ਜੀਓਡੇਟਿਕ ਸਰਵੇਖਣ 2. ਪਲੇਨ ਸਰਵੇਖਣ 1. ਜੀਓਡੇਟਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਜੀਓਡੇਟਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਸਰਵੇਖਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਅਸਲ ਰੂਪ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। [...]

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੋ:
ਕੋਈ ਚਿੱਤਰ ਨਹੀਂ

ਸੰਵਿਧਾਨ: ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ, ਸਰੋਤ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜ (ਮਹੱਤਵ)

Government Table Of Contents Meaning Of Constitution Sources Of Constitution Importance/Functions Of A constitution Definition Of Constitution A constitution is the body of principles, laws, [...]

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੋ:
ਕੋਈ ਚਿੱਤਰ ਨਹੀਂ

ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ: ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਦੇ ਅਰਥ ਅਤੇ ਕਾਰਨ

Public service consists all agencies or government departments which are primarily concerned with the execution and implementation of public policy. The agencies include ministries, corporations, [...]

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੋ:
ਕੋਈ ਚਿੱਤਰ ਨਹੀਂ

ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਅਰਥ: ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ

Economics Meaning Of Economic System Types Of Economic System Definition Of Capitalist Economy Major Features Of Capitalist Economy Advantages Of The Capitalist System Disadvantages Of [...]

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੋ:
ਅੰਤਰ-ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਰਿਸ਼ਤਾ

ਅੰਤਰ-ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਸਬੰਧ: ਅੰਤਰ-ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵ

Civic Education Table Of Contents Meaning Of Intercommunal Relationship Importance Of Intercommunal Relationship Skills Need For Resolving Intercommunal Conflicts Meaning Of Intercommunal Relationship Intercommunal relationship [...]

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੋ: