ਅਖੰਡਤਾ: ਅਰਥ, ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਗੁਣ (ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁੱਲ)

ਇਕਸਾਰਤਾ: ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਅਰਥ, ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਅਤੇ ਗੁਣ

ਸਿਵਿਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ

ਵਿਸ਼ਾ - ਸੂਚੀ

1. ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ

2. ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਗੁਣ

3. ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ

4. ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ

5. ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਨਤੀਜੇ

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁੱਲ ਅਖੰਡਤਾ

ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ

ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨੈਤਿਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਹੋਣ ਦਾ ਗੁਣ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ a ਮਨੁੱਖੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨੈਤਿਕ ਮਿਆਰਾਂ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ (ਖੁੱਲੀ) ਭਾਵਨਾ। ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਸੁਹਿਰਦ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਢੱਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਆਪਣੇ ਹਰ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁੱਲਾ ਅਤੇ ਸੁਹਿਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਈਮਾਨਦਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

A ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਾ ਆਦਮੀ ਹੈ a ਉਹ ਆਦਮੀ ਜੋ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਅਜਿਹੇ a ਆਦਮੀ ਪੈਸੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਫਾਇਦੇ ਲਈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ.

A ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਵਾਲਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਹੋਰ ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਜਾਣ ਸਕੇ ਕਿ ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ a ਝੂਠ.

A ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਵਾਲਾ ਆਦਮੀ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਹੈ। ਉਸ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਮਾਜ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਚੰਗੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਗੁਣ ਕੀ ਹਨ, ਅਤੇ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੋ?

 • 1. ਪ੍ਰੋਬਿਟੀ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖੀ ਯਤਨਾਂ ਜਾਂ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਪੈਸੇ, ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦਿਖਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। A ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਜਾਂ ਫਰਜ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਲਈ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
 • 2. ਈਮਾਨਦਾਰੀ: ਇਹ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਵਹਾਰ ਵਿੱਚ ਸੱਚੇ, ਸੁਹਿਰਦ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਹੋਣ ਦਾ ਗੁਣ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੁਪਾਉਂਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਜਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ a ਉੱਚ ਸਥਿਤੀ. ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇਗਾ। ਇਮਾਨਦਾਰ ਲੋਕ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸੰਚਾਰ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਪੱਖਪਾਤੀ ਜਾਂ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਜਾਂ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਵਿਵਹਾਰ 'ਤੇ ਹੋਵੇ। ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ a ਦੇਸ਼ ਲਈ ਚੰਗਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਅਕਸ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਮਾਨਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚੰਗੇ ਸਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਸਮਝ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਸਹਿ-ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
 • 3. ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ: ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋਣਾ a ਦਿੱਤੀ ਮਿਆਦ. ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਛੋਟਾ ਜਾਂ ਵੱਡਾ। A ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਵਿਅਕਤੀ ਆਰਾਮਦਾਇਕ, ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਅਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿਚ ਇਹ ਗੁਣ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਫਜ਼ੂਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਗੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣਾ, ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਚਰਚਾ, ਜਾਂ ਚਰਿੱਤਰ ਹੱਤਿਆ। A ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ ਉੱਚੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨੀਵਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਰ ਆਪਣੀ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਹੈ।
 • 4. ਸੱਚਾਈ: ਇਹ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਜਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ a ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਵਹਾਰ ਵਿੱਚ ਅਸਲੀ ਜਾਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। A ਸੱਚਾ ਵਿਅਕਤੀ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਪਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ a ਵਿਅਕਤੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ a ਸਨਮਾਨ ਦਾ ਆਦਮੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ a ਆਦਮੀ; ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾਈ ਚੰਗੇ ਰਿਸ਼ਤੇ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ ਬਾਰੇ ਸਹਿਯੋਗ, ਵਿਕਾਸ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਏਕਤਾ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸੱਚੇ ਹੋਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
 • 5. ਇਮਾਨਦਾਰੀ: ਇਹ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਵਹਾਰ ਵਿੱਚ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਗੁਣ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ a ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤੱਥ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਦੇ ਉਹ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਨਿਰਪੱਖ ਖੇਡ ਵਿੱਚ, ਪੱਖਪਾਤ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸਹੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। A ਨਿਰਪੱਖ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਮ ਆਦਰ ਨਾਲ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ, ਇਮਾਨਦਾਰ, ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਵਿਲੱਖਣ ਗੁਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਹੋਵੇਗੀ।
 • 6. ਅਸੂਲਾਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਇਹ ਉਹ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ a ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਪੈਸੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਭੌਤਿਕ ਵਸਤੂ ਤੋਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਜਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਜਾਂ ਧਮਕੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਕਦਮ ਜਾਂ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਸਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ  ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ: ਅਰਥ ਅਤੇ ਮਹੱਤਤਾ

ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ, ਅਤੀਤ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨਾਇਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ:

 • 1. ਡਾ: ਨਨਾਮਦੀ ਅਜ਼ੀਕੀਵੇ (ਮਰਹੂਮ)
 • 2. ਮੱਲਮ ਅਮੀਨੂ ਕਾਨੋ (ਮਰਹੂਮ)
 • 3. ਚੀਫ ਓਬਾਫੇਮੀ ਆਵੋਲੋਵੋ (ਮਰਹੂਮ)
 • 4. ਡਾ. ਅਕਾਨੂ ਇਬੀਅਮ (ਮਰਹੂਮ)
 • 5. ਮੁੱਖ ਗਨੀ ਫਾਵਹਿਨਮੀ (ਮਰਹੂਮ)
 • 6. ਅਲਹਕੀ ਬਲਾਰਬੇ ਮੂਸਾ
 • 7. ਪ੍ਰੋ. ਵੋਲ ਸੋਇੰਕਾ
 • 8. ਚਿਨੁਆ ਅਚੇਬੇ (ਮਰਹੂਮ) ਪ੍ਰੋ.
 • 9. ਚੀਫ ਏਮੇਕਾ ਅਨਯਾਓਕੂ
 • 10. ਡਾ. ਨਗੋਜ਼ੀ ਓਕੋਨਜੋ-ਇਵੇਲਾ।
 • 11. ਪ੍ਰੋ. ਡੋਰਾ ਅਕੁਨੀਲੀ (ਮਰਹੂਮ)
 • 12. ਡਾ. ਓਬੀਆਗੇਲੀ ਏਜ਼ਕਵੇਸੀਲੀ

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅੰਕੜੇ ਜਾਂ ਸਟੇਟਸਮੈਨ

 • 1. ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਨੈਲਸਨ ਮੰਡੇਲਾ (ਮਰਹੂਮ)
 • 2. ਜ਼ੈਂਬੀਆ ਦੇ ਕੇਨੇਥ ਕੌਂਡਾ
 • 3. ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ।
 • 4. ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਦੇ ਮੁੱਖ ਏਮੇਕਾ ਅਨਯਾਓਕੂ।

ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ

ਹਰ ਸਮਾਜ, ਭਾਵੇਂ ਛੋਟਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵੱਡਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਹੱਤਵ ਦੇ ਤੱਥ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੂਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

 • 1. ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿਕਾਸ

ਭਾਈਚਾਰਕ ਵਿਕਾਸ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਲੋਕ a ਖਾਸ ਇਲਾਕਾ ਜਾਂ ਖੇਤਰ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਲੋੜ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ, ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ a ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ, ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ, ਪਾਈਪਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ, ਸੜਕਾਂ, ਬਿਜਲੀ, ਆਦਿ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ। ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੇਵਲ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।

 • 2. ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪਾਂ ਦਾ ਅਵਾਰਡ

ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਪਰ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਪਾਹਜ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੈਰਿਟੀ ਤੋਂ ਲਾਭ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ a ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਜਾਂ ਭੌਤਿਕ ਇਨਾਮ. ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਕਾਦਮਿਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿੱਤਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਿਲਪਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ। ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

 • 3. ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਦੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦਾ ਆਕਰਸ਼ਣ
ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ  ਤਰਤੀਬ

ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਦੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਦੂਜੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸਤ, ਸਹਿਭਾਗੀ ਜਾਂ ਸਮਕਾਲੀ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ। ਲਾਂਚਿੰਗ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਜਾਂ ਫੰਡਰੇਜ਼ਿੰਗ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਉਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਜਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ a ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਸਤ.

 • 4. ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸਹਿਹੋਂਦ

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭੂਗੋਲਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਿਛੋਕੜਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। a ਰਹਿਣ ਲਈ ਉਪਜਾਊ ਵਾਤਾਵਰਣ. ਉਹ ਵਪਾਰਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।

ਸਾਰੀਆਂ ਅਰਥਪੂਰਨ ਮਨੁੱਖੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕੁੜੱਤਣ ਅਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਮਾਹੌਲ ਜਾਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।

 • 5. ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ

ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਵਾਲੇ ਆਦਮੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ ਬਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ.

 • 6. ਸੰਦਰਭ ਅੰਕ

ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਵਾਲੇ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਸੰਦਰਭ ਬਿੰਦੂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੁਰਲੱਭ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਵਿਵਹਾਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਵਜੋਂ ਭੀੜ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਨੌਜਵਾਨ ਜਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਅਤੇ ਨਕਲ ਕਰਨ, ਨਕਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਕਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਨ।

 • 7. ਸਰੋਤ ਵਿਅਕਤੀ

ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਜਾਂ ਸਕੂਲਾਂ, ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ, ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਘਰ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ  ਉੱਤਰੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੀ ਅਰਬ ਅਤੇ ਬਰਬਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ

ਇਹ ਇਮਾਨਦਾਰ ਆਦਮੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਨਕਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਉਦਾਹਰਣ ਹੋਣਗੇ।

 • 8. ਮੁੱਲਾਂ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ

ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਵਾਲੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਉਂਦੀਆਂ-ਜਾਗਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਜਾਂ ਰੂਪ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਵਿੱਤਰਤਾ, ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ, ਦਿਆਲਤਾ, ਨਿਰਸੁਆਰਥਤਾ, ਨਿਆਂ, ਸੱਚ, ਝੂਠ ਤੋਂ ਬਚਣਾ, ਗਰੀਬਾਂ, ਕਮਜ਼ੋਰਾਂ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਬਚਾਅ ਕਰਨਾ, ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ। ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਕਿੱਕ-ਬੈਕ, ਇਹ ਸਭ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਮਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤੁੱਛ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਨਤੀਜੇ

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜਾਂ ਜਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ:

 • 1. ਗੈਰ-ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹਿਣ

ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਡਰ, ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਕੁੜੱਤਣ, ਈਰਖਾ, ਲੋਭ, ਕ੍ਰੋਧ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦਿਨ ਦਾ ਕ੍ਰਮ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ ਖ਼ਤਰੇ ਹੋਣਗੇ a ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਝਟਕਾ.

 • 2. ਨਿਰੰਤਰ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਘਾਟ

ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜੋ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ, ਸੜਕਾਂ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਘਾਟ ਹੋਵੇਗੀ।

 • 3. ਅਪਰਾਧਿਕ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ

ਜਦੋਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇਮਾਨਦਾਰ ਆਦਮੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਚੋਰੀ, ਅਗਵਾ, ਨਸ਼ਾ ਬਦਸਲੂਕੀ, ਤਸਕਰੀ, ਦੇਖਭਾਲ ਖੋਹਣਾ, ਨਕਲ ਕਰਨਾ, ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਅਲੀ, ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ, ਕਤਲ, ਅੱਗਜ਼ਨੀ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ, ਦਿਨ ਦਾ ਕ੍ਰਮ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ.

 • 4. ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ

ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਸ਼ਕਤੀ, ਆਰਥਿਕਤਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਆਦਿ, ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਆਮ ਢਾਂਚੇ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਵਾਲੇ ਆਦਮੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਅਸਲ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਪਰਛਾਵੇਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

 • 5. ਅਗਿਆਨਤਾ, ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸ

ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਮਾਜ ਅਗਿਆਨਤਾ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਸੰਕਰਮਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੱਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅਰਥਹੀਣ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

 • 6. ਪਾੜੇ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ

ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਅਜਿਹੇ ਪਾੜੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਥਾਨਕ ਚੈਂਪੀਅਨ ਜੋ ਪੇਂਡੂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

 • 7. ਗੈਰ-ਸਿਹਤਮੰਦ ਮੁਕਾਬਲੇ

ਬਿਨਾਂ ਸਮਾਜ a ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਨੁੱਖੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਸਿਹਤਮੰਦ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਗਵਾਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ।

 

ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ 5 ਗੁਣ ਕੀ ਹਨ?

 • ਨਿਰਭਰਤਾ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਦੇ ਹੋ।
 • ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ. ਕਿਉਂਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। 
 • ਇਮਾਨਦਾਰੀ. ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਲਈ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
 • ਚੰਗਾ ਨਿਰਣਾ.
 • ਆਦਰ

 

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੋ: