ਬੀਮਾ: ਬੀਮੇ ਦੇ ਅਰਥ ਅਤੇ ਸਿਧਾਂਤ

ਵਿਸ਼ਾ - ਸੂਚੀ

  • ਬੀਮੇ ਦਾ ਮਤਲਬ
  • ਬੀਮੇ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ
  • ਬੀਮਾ ਕਵਰੇਜ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ

ਬੀਮੇ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ
ਬੀਮੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ "A ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਿਰ (ਬੀਮਾਕਰਤਾ), ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ a ਸਿੰਗਲ ਜਾਂ a ਨਿਯਮਤ ਭੁਗਤਾਨ, ਬੁਲਾਇਆ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ (ਬੀਮਿਤ ਵਿਅਕਤੀ) ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ, ਕੁਝ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਾਪਰਨ 'ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ, ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ a ਦੇ ਵਾਪਰਨ 'ਤੇ ਜੋੜ a ਖਾਸ ਘਟਨਾ ਜਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ"
ਬੀਮਾ ਹੈ a ਖਤਰੇ ਦੇ ਪੂਲਿੰਗ. ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ a ਫੰਡ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਬੀਮੇ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਯੋਗਦਾਨ (ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ) ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ, ਬੀਮਾਯੁਕਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜੋਖਮ ਬੀਮਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਬੀਮਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ (ਬੀਮਾਕਰਤਾ) ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ (ਬੀਮਿਤ ਜਾਂ ਪਾਲਿਸੀ ਧਾਰਕ) ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। a ਪੈਸੇ ਦੀ ਰਕਮ ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੀਮੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ a ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ. ਅਜਿਹੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਫਿਰ ਪਾਲਿਸੀ ਧਾਰਕ ਤੋਂ ਬੀਮਾਕਰਤਾ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਬੀਮਾਕਰਤਾ ਬੀਮੇ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਖਰਚਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ a ਕੀਮਤ, ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ।
ਬੀਮੇ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ
ਇੱਕ ਬੀਮਾ 'ਪਾਲਿਸੀ' ਹੈ a ਬੀਮਾਕਰਤਾ ਅਤੇ ਬੀਮੇ ਵਾਲੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ। ਬੀਮਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੀਮੇ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੱਥੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਧਾਂਤ ਹਨ ਜੋ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ:
1. ਬੀਮਾਯੋਗ ਵਿਆਜ
ਬੀਮਾ ਖਰੀਦਣ ਲਈ, ਇੱਕ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਬੀਮਾਯੋਗ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਪਾਲਿਸੀ ਧਾਰਕ ਨੂੰ ਬੀਮੇ ਵਾਲੇ ਜੋਖਮ ਦੇ ਵਾਪਰਨ ਕਾਰਨ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ a ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬੀਮਾ ਲਾਭ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
2. ਬੀਮਾਯੋਗ ਜੋਖਮ
ਬੀਮਾਯੋਗ ਜੋਖਮ ਉਹ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ a ਜੋਖਮ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੀਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ, ਜੇਕਰ ਬੀਮਾਯੋਗਤਾ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋਖਮ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੀਮਾਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਬੀਮਾਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
i. ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ.
ii. ਘਾਟੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਆਮਦਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਘਾਟਾ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਪਣਯੋਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਨਾਇਰਾ ਰਕਮ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.
iii. ਨੁਕਸਾਨ ਅਚਾਨਕ ਜਾਂ ਦੁਰਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਨੁਕਸਾਨ ਮੌਕਾ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੀਮੇ ਵਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
iv. ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ a ਵਿਆਪਕ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰ. ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਜੋ ਇੱਕ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਵਰੇਜ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ a ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਾਲਿਸੀ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵੱਡੀ ਤਬਾਹੀ।
3. ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ
ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ a ਬੀਮਾਯੁਕਤ ਖ਼ਤਰੇ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਨਕਦ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, a ਵਿਅਕਤੀ ਸੰਪੱਤੀ ਦਾ ਇਸਦੇ ਅਸਲ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਹਰਜਾਨਾ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਸਬਰੋਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਵੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੋਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੀਮਾਯੁਕਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਨੁਕਸਾਨੀ ਗਈ ਸੰਪਤੀ ਤੋਂ ਬਚਾਈ ਗਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬੀਮਾਯੁਕਤ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
4. ਅਤਿ ਨੇਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ
ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੀਮਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਜਾਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲਤਾ ਬਾਰੇ ਉਹ ਜੋਖਮ ਜੋ ਸੰਬੰਧਤ ਹਨ ਪਰ ਸਿਰਫ ਬੀਮੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ Uberimae Fidei ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
5. ਯੋਗਦਾਨਾਂ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ
ਇਹ ਵੀ ਹੈ a ਸਿਧਾਂਤ ਜਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬੀਮਾਕਰਤਾ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।, ਬੀਮਾਯੁਕਤ ਵਿਅਕਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਅਨੁਪਾਤਕ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਵੇਗਾ। ਬੀਮਤ ਹਰੇਕ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੁੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਦ ਬੁਨਿਆਦੀ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦੇ ਅੰਤਰੀਵ ਸਿਧਾਂਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੀਮਾਯੁਕਤ ਵਿਅਕਤੀ ਬੀਮਾਯੁਕਤ ਲਾਭ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।
6. ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ
ਬੀਮਾ ਹੈ ਅਧਾਰਿਤ ਔਸਤ ਜਾਂ ਅੰਕੜਾ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਿਯਮ 'ਤੇ। ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਮੌਤਾਂ, ਸੱਟਾਂ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਤਰਿਆਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ "A ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਦੇ ਵਾਪਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੀ ਗਣਨਾ ਜਿਸ 'ਤੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਹਨ ਅਧਾਰਿਤ".
ਬੀਮਾ ਕਵਰੇਜ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ
ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਬੀਮਾ ਕਵਰੇਜ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ:
1. ਅੱਗ ਬੀਮਾ: ਇਹ ਅੱਗ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
2. ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਬੀਮਾ: ਇਹ ਦੁਰਘਟਨਾ, ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਚੋਰੀ, ਦੁਰਘਟਨਾ ਜਾਂ ਸੱਟ ਜਾਂ ਮੌਤ ਜਾਂ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਬੀਮੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
3. ਚੋਰੀ/ਚੋਰੀ ਬੀਮਾ: ਇਹ ਬੀਮਾਯੁਕਤ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਜਾਂ ਚੋਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੈਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬੀਮੇ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
4. ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਬੀਮਾ: ਇਹ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
5. ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ: ਇਹ ਡਾਕਟਰੀ ਅਤੇ ਸਰਜੀਕਲ ਖਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਜਾਂ ਦੁਰਘਟਨਾ ਕਾਰਨ ਆਮਦਨੀ ਗੁਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
6. ਸਮੁੰਦਰੀ ਬੀਮਾ: ਇਹ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਭੇਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
7. ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ, ਜ਼ਮਾਨਤ, ਸਿਰਲੇਖ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਬੀਮਾ
ਇਹ ਫੰਡ ਦੀ ਗਲਤ ਵਿਨਿਯੋਜਨ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਫਿਡੇਲਿਟੀ ਬਾਂਡ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲਤਾ a ਨੌਕਰੀ, ਭਾਵ ਜ਼ਮਾਨਤ ਬਾਂਡ; ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲਤਾ, ਭਾਵ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਬੀਮਾ; ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਟਾਈਟਲ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਭਾਵ ਟਾਈਟਲ ਬੀਮਾ।
8. ਜਨਤਕ ਦੇਣਦਾਰੀ ਬੀਮਾ: ਇਹ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਗਲਤ, ਗਲਤ-ਅਭਿਆਸ, ਲਾਪਰਵਾਹੀ, ਜਾਂ ਨੁਕਸਦਾਰ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੰਪਤੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਕਰਦਾ ਹੈ।
9. ਮੌਰਗੇਜ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ: ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ।
10. ਨਿੱਜੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਬੀਮਾ: ਜ਼ਖਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸੱਟ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ।
ਜੀਵਨ ਭਰੋਸਾ
ਜੀਵਨ ਭਰੋਸਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਚਤਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੌਤ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਮਨੁੱਖਜਾਤੀ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਚਤ ਹੈ. ਜੀਵਨ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਮੋਟੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੋ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ:
1. ਹੋਲ ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ: ਬੀਮੇ ਦੀ ਰਕਮ ਪਾਲਿਸੀ ਧਾਰਕ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
2. ਐਂਡੋਮੈਂਟ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਜਾਂ ਟਰਮ ਐਸ਼ੋਰੈਂਸ: ਪਾਲਿਸੀ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ a ਦਿੱਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮਿਆਦ. ਪਾਲਿਸੀ 5-10 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਧਾਰਕ ਦੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ 'ਤੇ ਪਰਿਪੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
A ਬੀਮੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਣ ਮੁੱਲ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਹ ਦੋ ਜਾਂ ਵੱਧ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਸਮਰਪਣ 'ਤੇ ਬੀਮੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਹੈ ਬੁਲਾਇਆ "ਸਮਰਪਣ ਮੁੱਲ"।
ਜੀਵਨ ਬੀਮੇ ਦੇ ਉਦੇਸ਼
1. ਜੀਵਨ ਬੀਮੇ ਦਾ ਮੁਢਲਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੈ।
2. ਇਹ ਮੌਤ ਦੀ ਨਿਸ਼ਚਤਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਘਰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। a ਘਰ
3. ਮਿਆਦੀ ਬੀਮੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਬੇਵਕਤੀ ਮੌਤ ਜਾਂ ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਬੀਮੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਿਰਭਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
4. ਇਹ ਬਚਤ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਦੌਲਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ।
5. ਇਹ ਮੌਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਔਲਾਦ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ  ਕਾਰਕ ਜੋ ਘਰੇਲੂ ਲਿਨਨ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ
ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੋ: