ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਕਾਰਕ

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਗਿਆਨ

ਵਿਸ਼ਾ: ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਕਾਰਕ

ਸਮੱਗਰੀ

  • ਜਲਵਾਯੂ ਦੇ ਅਰਥ ਅਤੇ ਤੱਤ/ਕਾਰਕ
  • ਜਲਵਾਯੂ ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ
  • ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਕਾਰਕ

ਉਦੇਸ਼

ਇਸ ਲੇਖ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਪਾਠਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਭਰੋਸੇਯੋਗ :

1. ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰੋ।
2. ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਜਲਵਾਯੂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦੱਸੋ।
3. ਜਲਵਾਯੂ ਦੇ ਕੁਝ ਤੱਤਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰੋ।
4. ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਕਾਰਕਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ।

ਜਲਵਾਯੂ ਦੇ ਅਰਥ ਅਤੇ ਤੱਤ/ਕਾਰਕ

ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ: ਜਲਵਾਯੂ ਨੂੰ ਔਸਤ ਮੌਸਮ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਜੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ a ਸਥਾਨ, ਵੱਧ ਮਾਪਿਆ a ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮਿਆਦ (35 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ)

ਜਲਵਾਯੂ ਦੇ ਕਾਰਕ

ਜਲਵਾਯੂ ਦੇ ਕਾਰਕ ਜਾਂ ਤੱਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

1. ਮੀਂਹ
2. ਤਾਪਮਾਨ
3. ਹਵਾ
4. ਸਾਪੇਖਿਕ ਨਮੀ
5. ਦਬਾਅ
6. ਰੋਸ਼ਨੀ
7. ਚਮਕਦਾਰ ਊਰਜਾ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਜਲਵਾਯੂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ

1. ਜਲਵਾਯੂ ਫ਼ਸਲੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।

2. ਇਹ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਝਾੜ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

3. ਜਲਵਾਯੂ ਕਿਸੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉਗਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।

4. ਇਹ ਇੱਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਨਸਪਤੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

5. ਇਹ ਕੀੜਿਆਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

6. ਇਹ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

7. ਜਲਵਾਯੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਜਾਂ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।

8. ਜਲਵਾਯੂ ਕਿਸੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਾਲਣ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਕਿਸਮ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।

9. ਇਹ ਇੱਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਕਿਸਮ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਜਲਵਾਯੂ ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ

ਜਲਵਾਯੂ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਕ ਜੋ ਕਿ ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਬਾਰਿਸ਼ ਅਤੇ ਤਾਪਮਾਨ ਹਨ।

ਬਾਰਿਸ਼

1. ਵਰਖਾ ਨੂੰ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਅਤੇ ਵੰਡ ਵਜੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ a ਦਿੱਤਾ ਸਮਾਂ, ਵਿੱਚ a ਦਿੱਤਾ ਖੇਤਰ.

2. ਲਿਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਾਰੇ ਦੱਖਣ-ਪੱਛਮੀ ਵਪਾਰਕ ਹਵਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਅਟਲਾਂਟਿਕ ਮਹਾਂਸਾਗਰ ਤੋਂ ਵਗਦੀਆਂ ਹਨ।

3. ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਹਵਾ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਵੱਲ ਵਗਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਉਹ ਲੈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

4. ਜਿਵੇਂ a ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਤੱਟਵਰਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਧਰਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਵੱਧ ਵਰਖਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

5. ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਨਮੀ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹਵਾ ਅੰਦਰ ਵੱਲ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਮੀਂਹ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

6. ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਹਵਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਹਿੱਸੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

7. ਉੱਤਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਘੱਟ ਵਰਖਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

8. ਤੱਟਵਰਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਬਰਸਾਤ ਦਾ ਮੌਸਮ ਅੱਠ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ, ਬਰਸਾਤ ਦਾ ਮੌਸਮ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

9. ਇਹ ਨਮੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਫਸਲਾਂ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।

10. ਤੱਟਵਰਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਕਿ ਵਧੇਰੇ ਨਮੀ ਵਾਲੇ ਦੱਖਣੀ ਹਿੱਸੇ ਹਨ, ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚੌਲ, ਮੱਕੀ, ਫਲ, ਕੋਕੋ, ਜੰਗਲ ਦੇ ਰੁੱਖ, ਯਾਮ ਅਤੇ ਕੇਲਾ।

11. ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਮੀ ਅਤੇ ਮੱਖੀਆਂ ਦੇ ਸੰਕ੍ਰਮਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਭਾਰੀ ਵਰਖਾ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਨਵਰ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

12. ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, ਕੇਵਲ ਬੌਣੀਆਂ ਭੇਡਾਂ, ਬੱਕਰੀ, ਮੁਰਗੀ, ਮੁਤਰੂ ਅਤੇ ਨਦਾਮਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਟ੍ਰਾਈਪੈਨੋਸੋਮੀਆਸਿਸ ਪ੍ਰਤੀ ਰੋਧਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

13. ਉੱਤਰੀ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਗਿੰਨੀ ਮੱਕੀ, ਬਾਜਰਾ, ਕੋਪਈ, ਮੂੰਗਫਲੀ, ਕਪਾਹ ਅਤੇ ਬੇਨਸੀਡ ਵਰਗੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਸੋਕੇ ਪ੍ਰਤੀ ਰੋਧਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

14. ਇਹ ਫ਼ਸਲਾਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਚੱਕਰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਖੇਤਰ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਦਾ ਖੇਤਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਘੱਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਟਸੇ-ਟਸੇ ਮੱਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

15. ਗਧੇ, ਗਊਆਂ, ਭੇਡਾਂ, ਬੱਕਰੀਆਂ, ਊਠ ਅਤੇ ਘੋੜੇ ਵਰਗੇ ਜਾਨਵਰ ਇੱਥੇ ਚਰਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਘਾਹ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਕਾਰਨ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪਾਲਦੇ ਹਨ।

ਤਾਪਮਾਨ

1. ਤਾਪਮਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ a ਗਰਮੀ ਊਰਜਾ ਦਾ ਮਾਪ ਜੋ a ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਾਂ ਗਰਮੀ ਅਤੇ ਠੰਡੇ ਦੀ ਡਿਗਰੀ a 'ਤੇ ਸਥਾਨ a ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਿੰਦੂ.

2. ਤੱਟਵਰਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਅਤਿ ਉੱਤਰ ਵੱਲ ਤਾਪਮਾਨ ਦਾ ਅੰਤਰ ਹੈ।

3. ਖੁਸ਼ਕ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ, ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਤਾਪਮਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਤੱਟਵਰਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

4. ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖੇਤੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਖੁਸ਼ਕ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਉੱਚ ਤਾਪਮਾਨ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੌਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੰਬਾਕੂ।

5. ਤੱਟਵਰਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਔਸਤਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ 22oC ਤੋਂ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੈਲਾਬਾਰ, ਸਾਲ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਠੰਡੇ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਬਾਰੇ ਉੱਤਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 13oC, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, Nguru, ਸਭ ਤੋਂ ਠੰਡੇ ਹਰਾਮਟਨ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ।

6. ਇਸ ਠੰਡ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸਿੰਚਾਈ ਅਧੀਨ ਕਣਕ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਉਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਤੱਟਵਰਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਉਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ।

7. ਉੱਤਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਸੂਰਜ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਗਰਮੀ ਦਾ ਸਾਮ੍ਹਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨੁਕੂਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਕਾਰਕ

ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ  ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਗਠਨ: ਏਜੰਟ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ

ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਕਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ:

1. ਜਲਵਾਯੂ ਕਾਰਕ
2. ਬਾਇਓਟਿਕ ਕਾਰਕ
3. ਐਡੈਫਿਕ ਕਾਰਕ

ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੌਸਮੀ ਕਾਰਕ

1. ਬਾਰਿਸ਼

ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ: ਵਰਖਾ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਸੰਘਣੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਾਸ਼ਪ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਵਜੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

1. ਇਹ ਫਸਲਾਂ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

2. ਇਹ ਬੀਜ ਉਗਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

3. ਘੱਟ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਅਤੇ ਮਾੜੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

4. ਮੌਸਮ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਫਸਲਾਂ ਕਦੋਂ ਬੀਜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

5. ਇਹ ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ, ਬਰਸਾਤੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਕ ਮੌਸਮ।

6. ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਲੀਚਿੰਗ ਅਤੇ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ।

ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੀਂਹ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ

1. ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਫਸਲੀ ਸੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਲੰਮਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।

2. ਇਹ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ।

3. ਇਹ ਉਗਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਫਸਲ ਦੀ ਕਿਸਮ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

4. ਇਹ ਫਟਣ ਜਾਂ ਹੜ੍ਹ ਆਉਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ।

5. ਇਹ ਸੰਘਣੇ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਸੇ-ਤਸੇ ਮੱਖੀਆਂ ਦੀ ਲਾਗ.

6. ਇਹ ਰੋਗ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੀਵਾਣੂਆਂ (ਜੀਵਾਣੂਆਂ) ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

7. ਇਹ ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਜਾਂ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਐਸਿਡਿਟੀ ਦੇ ਲੀਚਿੰਗ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ।

8. ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ।

9. ਇਹ ਨਦੀਨਾਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਜਾਂ ਤੇਜ਼ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

2. ਸੋਕਾ

ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਜਾਂ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਵਜੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਸੋਕੇ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ:

1. ਫੁੱਲ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ/ਫੁੱਲਾਂ/ਫੁੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਗਰਭਪਾਤ.

2. ਖਰਾਬ ਫਸਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ।

3. ਇਹ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ a ਪੱਤੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਮੀ.

4. ਉੱਥੇ ਹੈ a ਸੈੱਲ ਦੇ ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਸੈਲੂਲਰ ਵਾਲੀਅਮ ਵਿੱਚ ਕਮੀ.

5. ਪ੍ਰੋਟੋਪਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਕਈ ਸਰੀਰਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਘਟ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

6. ਪਾਣੀ ਦਾ ਤਣਾਅ ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਅਤੇ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਮੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

7. ਪੈੱਗਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੂੰਗਫਲੀ ਵਿੱਚ।

8. ਪੌਦਿਆਂ/ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਮੌਤ।

9. ਝਾੜ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

10. ਮੁਰਝਾਉਣਾ.

3. ਤਾਪਮਾਨ

ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ: ਤਾਪਮਾਨ ਨੂੰ ਗਰਮੀ ਜਾਂ ਠੰਢ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਵਜੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ a ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ.

1. ਬੀਜਾਂ ਦੇ ਉਗਣ ਲਈ ਤਾਪਮਾਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

2. ਇਹ ਫਸਲਾਂ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

3. ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡਾ ਤਾਪਮਾਨ ਪੌਦਿਆਂ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

4. ਅਣਉਚਿਤ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਬੀਜ ਸੁਸਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

5. ਉੱਚ ਤਾਪਮਾਨ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ।

6. ਇਹ ਖੇਤ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਮੁਰਝਾਉਣ, ਪੱਕਣ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਪੱਕਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

4. ਹਵਾ

ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ: ਹਵਾ ਨੂੰ ਗਤੀ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਵਜੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

1. ਤੇਜ਼ ਹਵਾ ਦੀ ਗਤੀ ਹਵਾ ਦੇ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।

2. ਇਹ ਬੀਜ ਅਤੇ ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

3. ਇਹ ਪਰਾਗਣ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਫੈਲਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

4. ਇਹ ਵਰਖਾ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਮੌਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਰਸਾਤੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਕ ਮੌਸਮ।

5. ਤੇਜ਼ ਹਵਾ ਦਾ ਵੇਗ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਿਹਾਇਸ਼।

6. ਇਹ ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਦੱਖਣ-ਪੱਛਮੀ ਵਪਾਰਕ ਹਵਾ ਮੀਂਹ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਵਪਾਰਕ ਹਵਾ ਹਰਮੈਟਨ ਜਾਂ ਖੁਸ਼ਕ ਮੌਸਮ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ।

5. ਧੁੱਪ/ਧੁੱਪ

ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ: ਧੁੱਪ ਗਰਮੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਅਤੇ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਆਦ ਹੈ a ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ.

1. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੰਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਲਈ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

2. ਇਹ evapo-transpiration ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

3. ਇਹ ਦਿਨ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਦੇ ਕਾਰਨ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ, photoperiodism. ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਰੋਸ਼ਨੀ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਫੋਟੋ ਪੀਰੀਅਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਦੀ ਹੈ:

a. ਲੰਬੇ ਦਿਨ ਦੇ ਪੌਦੇ: ਇਹਨਾਂ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ 13 - 15 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੀ ਲੰਮੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਬਾਜਰਾ, ਸੋਰਘਮ (ਗਿੰਨੀ ਮੱਕੀ)।

ਬੀ. ਛੋਟੇ ਦਿਨ ਦੇ ਪੌਦੇ: ਇਹਨਾਂ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ 8 - 10 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਕੋ, ਕੋਲਾ ਅਤੇ ਤੇਲ ਪਾਮ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਘੱਟ ਦਿਨ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

c. ਦਿਨ-ਨਿਰਪੱਖ ਪੌਦੇ: ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਨ ਅਤੇ ਰਾਤ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਮਿਆਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ; ਜੋ ਕਿ ਹੈ, ਬਾਰੇ 12 ਘੰਟੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਅਤੇ 12 ਘੰਟੇ ਹਨੇਰਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟਮਾਟਰ।

4. ਰੋਸ਼ਨੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਵਧਣ ਅਤੇ ਘੁੰਮਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।

5. ਇਹ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

6. ਇਹ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

6. ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਮੀ

ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ: ਸਾਪੇਖਿਕ ਨਮੀ ਨੂੰ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਨਮੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਜੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

1. ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮੀਂਹ ਬਣਦਾ ਹੈ।

2. ਇਹ ਫਸਲਾਂ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

3. ਪੋਲਟਰੀ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਨਮੀ ਕਾਰਨ ਫੀਡ ਅਤੇ ਕੂੜੇ ਵਿੱਚ ਉੱਲੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

4. ਘੱਟ ਨਮੀ ਸੁੱਕੀ ਜਾਂ ਖੁਸ਼ਕੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ।

5. ਉੱਚ ਸਾਪੇਖਿਕ ਨਮੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਜਰਾਸੀਮ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।

6. ਸਾਪੇਖਿਕ ਨਮੀ ਕਿਸੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕੀੜਿਆਂ ਦੀ ਕਿਸਮ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।

7. ਸੋਲਰ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ

ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ: ਸੂਰਜੀ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਫੈਲਣ ਵਾਲੀ ਗਰਮੀ ਜਾਂ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਹੈ।

1. ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਉੱਚ ਤੀਬਰਤਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ ਦੇ ਤਣਾਅ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਵਿਕਾਸ, ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਜਨਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ।

2. ਸੂਰਜੀ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਫਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੰਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।

3. ਸੂਰਜੀ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਹੈ a ਖੇਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸਰੋਤ।

ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ  ਕਾਸਮੈਟਿਕਸ ਅਤੇ ਡੀਓਡੋਰੈਂਟਸ (ਘਰੇਲੂ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ

4. ਸੂਰਜੀ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਕਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ।

5. ਇਹ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਨਵਰਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਛਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੈਵਿਕ ਕਾਰਕ

1. ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਜੀਵਾਣੂ

1. ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਕਟੀਰੀਆ, ਫੰਜਾਈ, ਕੀੜਾ, ਚੂਹੇ ਅਤੇ ਦੀਮਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

2. ਕੁਝ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਅਤੇ ਫੰਜਾਈ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।

3. ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਾਯੂੀਕਰਨ, ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਅਤੇ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਕੁਝ ਸਹਾਇਤਾ।

4. ਕੁਝ ਹੁੰਮਸ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਸੜਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।

5. ਕੁਝ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਆਲੂ ਅਤੇ ਯਮ।

2. ਕੀੜੇ

1. ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀੜੇ, ਚੂਹੇ, ਪੰਛੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਥਣਧਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

2. ਉਹ ਫਸਲਾਂ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹਨ।

3. ਉਹ ਫਸਲਾਂ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹਨ।

4. ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ.

5. ਕੁਝ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਵੈਕਟਰ ਜਾਂ ਵਾਹਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

3. ਪੈਰਾਸਾਈਟ

1. ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿੱਚੜ, ਜਿਗਰ ਦੇ ਫਲੂਕਸ, ਟੇਪਵਰਮ, ਡੋਡਰ, ਮਿਸਲੇਟੋ ਅਤੇ ਜੂਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

2. ਕੁਝ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।

3. ਉਹ ਉਪਜ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਜਾਂ ਉਪਜ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹਨ।

4. ਇਹ ਉਪਜ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹਨ।

5. ਉਹ ਪਸ਼ੂਆਂ ਜਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹਨ।

4. ਬਿਮਾਰੀਆਂ

1. ਇਹ ਵਾਇਰਸ, ਬੈਕਟੀਰੀਆ, ਫੰਜਾਈ, ਪ੍ਰੋਟੋਜ਼ੋਆ ਆਦਿ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

2. ਇਹ ਫਸਲਾਂ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ।

3. ਉਹ ਪੌਦਿਆਂ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।

4. ਨਿਯੰਤਰਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ।

5. ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦਾ ਕਾਰਨ।

5. ਜੰਗਲੀ ਬੂਟੀ

1. ਉਹ ਸਪੇਸ, ਪਾਣੀ, ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਅਤੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਲਈ ਫਸਲਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

2. ਕੁਝ ਨਦੀਨ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੀੜਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਨ।

3. ਇਹ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਝਾੜ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹਨ।

4. ਨਦੀਨਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ।

5. ਨਦੀਨ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ।

6. ਪ੍ਰਿੰਟਰ

1. ਇਹ ਪੰਛੀ, ਚੂਹੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੰਟੀ ਹਨ।

2. ਕੁਝ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

3. ਕੁਝ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਫਸਲਾਂ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਕੀੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

4. ਕੁਝ ਖੇਤ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਬਾਜ਼ ਚੂਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਂਦੇ ਹਨ।

7. ਮਨੁੱਖੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ

ਮਨੁੱਖੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੌਦਿਆਂ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ 'ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

1. ਉਸ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜੇਕਰ ਉਹ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਖਾਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।

2. ਜੇ ਉਹ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਝਾੜ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

3. ਉਪਜ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਹ ਕੀੜਿਆਂ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੇ,

4. ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚੋਂ ਨਦੀਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਲਵੇ ਤਾਂ ਝਾੜ ਜਾਂ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

5. ਲਗਾਤਾਰ ਖੇਤੀ ਝਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾੜਨਾ ਅਤੇ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥਾ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਐਡਫਿਕ ਕਾਰਕ

1. ਮਿੱਟੀ ਦਾ pH

1. ਇਹ ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

2. ਇਹ ਪੌਦਿਆਂ ਲਈ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

3. ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਸੂਖਮ-ਜੀਵਾਣੂਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

4. ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਪੌਦਿਆਂ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਲਈ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇਪਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ।

2. ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਬਣਤਰ

1. ਇਹ ਇੱਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਕਿਸਮ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

2. ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

3. ਇਹ ਉਗਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

4. ਇਹ ਲੀਚਿੰਗ ਅਤੇ ਇਰੋਸ਼ਨ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

3. ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਬਣਤਰ

1. ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

2. ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਪਾਣੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

3. ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਪੱਧਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

4. ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਾਯੂ-ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਰਿਕਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪੱਧਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

4. ਵਿਸ਼ਾ-ਸੂਚੀ

1. ਟੌਪੋਗ੍ਰਾਫੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਚੱਟਾਨਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।

2. ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਅਤੇ ਕੋਮਲ ਢਲਾਣਾਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।

3. ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਅਤੇ ਕੋਮਲ ਢਲਾਣਾਂ ਵੀ ਚਟਾਨਾਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

4. ਸਮਤਲ ਜਾਂ ਸਮਤਲ ਢਲਾਣਾਂ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

5. ਸਮਤਲ ਜਾਂ ਸਮਤਲ ਢਲਾਣਾਂ ਤੀਬਰ ਖੇਤੀ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਸਾਈਟਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

5. ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ

1. ਉਪਜਾਊ ਮਿੱਟੀ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਨਕਦੀ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।

2. ਉਪਜਾਊ ਮਿੱਟੀ ਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਅਤੇ ਚਰਾਉਣ ਲਈ ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵੱਲ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ।

3. ਇਹ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈ।

4. ਇਹ ਲਾਭਦਾਇਕ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਜੀਵਾਣੂਆਂ ਦੇ ਗੁਣਾ ਵੱਲ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ।

5. ਉਪਜਾਊ ਮਿੱਟੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ।

6. ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ

1. ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰੇਤਲੀ, ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਦੁਮਟੀਆਂ ਮਿੱਟੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

2. ਦੋਮਟ ਮਿੱਟੀ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਖੇਤੀ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮਿੱਟੀ ਹੈ।

3. ਰੇਤਲੀ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸਲਈ ਇਹ ਫਸਲ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ।

4. ਰੇਤਲੀ ਮਿੱਟੀ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਅਤੇ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਲੀਚ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀ ਹੈ।

7. ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਕਟੌਤੀ

ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ  ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਦਾ ਨਿਯੰਤਰਣ

ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ: ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਕਾਰਕਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਾਣੀ, ਬਰਫ਼ ਜਾਂ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ, ਹਵਾ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਲਈ ਕਟੌਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ a ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਅਤੇ ਇਹ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਕਾਰਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ:

1. ਜਲਵਾਯੂ
2. ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ
3. ਬਨਸਪਤੀ
4. ਮਨੁੱਖੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ
5. ਟੌਪੋਗ੍ਰਾਫੀ

ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਏਜੰਟ: ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਕਾਰਕ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਹਵਾ ਹਨ।

1. ਪਾਣੀ ਦੀ: ਮੀਂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉੱਪਰਲੀ ਮਿੱਟੀ ਹਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਨ-ਆਫ ਮੀਂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜੋ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਡੁੱਬਦਾ ਪਰ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਦੀਆਂ, ਨਦੀਆਂ ਜਾਂ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

2. ਹਵਾ: ਹਵਾ ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਰੇਤ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਹਵਾ ਜਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚਲਦੀ ਹੈ, ਓਨੀ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਵਾ ਕਾਰਨ ਕਟੌਤੀ ਖੁਸ਼ਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਿੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹੁਣੇ ਹੀ ਅਤੇ ਢਿੱਲੀ.

ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਕਟੌਤੀ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ

ਖੋਰਾ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ। ਇਹ:

1. ਸਪਲੈਸ਼ ਇਰੋਜ਼ਨ: ਸਪਲੈਸ਼ ਇਰੋਸ਼ਨ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ ਛੋਟੇ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੀ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਹੈ।

2. ਰਿਲ ਇਰੋਜ਼ਨ: ਰਿਲ ਦਾ ਕਟੌਤੀ ਉਦੋਂ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ 'ਤੇ ਮੀਂਹ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ ਤੰਗ ਟਰੈਕਾਂ ਜਾਂ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਕਣਾਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਾਂ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਕਾਰਨ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

3. ਸ਼ੀਟ ਦਾ ਕਟੌਤੀ: ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਛਿਦਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਹੜ੍ਹ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।

4. ਗਲੀ ਦਾ ਕਟੌਤੀ: ਗਲੀ ਦਾ ਕਟੌਤੀ ਉਦੋਂ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਡੁੱਬਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਵਗਦਾ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਕਣਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਹਟਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਜੋ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ A ਕੋਮਲ ਢਲਾਨ:

1. ਟੇਰੇਸਿੰਗ।
2. ਕੰਟੋਰ ਵਾਹੀ
3. ਢਲਾਨ ਦੇ ਪਾਰ ਰਿਜਿੰਗ।
4. ਡਰੇਨੇਜ ਚੈਨਲਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ।
5. ਕਵਰ ਕਰੋਪਿੰਗ / ਵਣਜ / ਉੱਚ ਘਣਤਾ ਵਾਲੀ ਬਿਜਾਈ।
6. ਸਟ੍ਰਿਪ ਕ੍ਰੌਪਿੰਗ
7. ਮਲਚਿੰਗ

ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹਰੇਕ ਅਭਿਆਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ

1. ਟਰੇਸਿੰਗ

1 ਇਹ ਹੈ a ਅਭਿਆਸ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਢਲਾਨ ਨੂੰ ਕਦਮਾਂ ਜਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਤੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

2. ਹਰੇਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਜਾਂ ਕਦਮ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ a ਕੰਟੂਰ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਇਕਸਾਰ ਉਚਾਈ 'ਤੇ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਸਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਹੇਠਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੋਵੇ।

3. ਇਹ ਢਲਾਣ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਅਤੇ ਗਰੇਡੀਐਂਟ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਲਈ ਰਨ-ਆਫ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈ।

2. ਕੰਟੋਰ ਪਲਾਵਿੰਗ

1. ਕੰਟੋਰ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਢਲਾਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

2. ਹੁਣ ਹਰ ਕੰਟੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਹੋਏ ਕੰਟੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਲ ਵਾਹੁਣੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

3. ਇਹ ਕੰਟੋਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਢਲਾਨ ਦੇ ਪਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।

4. ਪੌਦੇ ਕੰਟੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਪਾਰ।

3. ਢਲਾਨ ਦੇ ਪਾਰ ਚੜ੍ਹਨਾ

1. ਹੜ੍ਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੀ ਢਲਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੇਠਾਂ ਵਗਦਾ ਹੈ a ਦੇਸ਼

2. ਵਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਢਲਾਨ ਦੇ ਪਾਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਰਿੱਜ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

3. ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਛੱਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਭੰਡਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ ਜੋ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਜਾਣਗੇ।

4. ਇਹ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

4. ਡਰੇਨੇਜ ਦੀ ਉਸਾਰੀ

1. ਡਰੇਨੇਜ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹਨ।

2. ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਡਰੇਨੇਜ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਚੈਨਲ ਜਾਂ ਭੂਮੀਗਤ ਚੈਨਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

3. ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਹੇਠਾਂ ਜਲ ਭੰਡਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਢਲਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਈਪਾਂ ਵਿਛਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਕਟਣ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

5. ਕਵਰ ਕਰੌਪਿੰਗ/ਵਣੀਕਰਨ/ਉੱਚ ਘਣਤਾ ਵਾਲੀ ਬਿਜਾਈ

1. ਸਿਧਾਂਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਤ੍ਹਾ ਨੂੰ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਏਜੰਟਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਵਾ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

2. ਢਲਾਣ ਨੂੰ ਢੱਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

3. ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਤੇ ਸੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੋਰ ਨਸਲਾਂ ਦੇ ਵੱਧ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

6. ਸਟ੍ਰਿਪ ਕ੍ਰੌਪਿੰਗ

1. ਢਲਾਨ ਦੇ ਪਾਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬੇਕਾਰ ਖੇਤਰ ਜਾਂ ਪਤਝੜ ਦੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੰਟੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰੋ।

2. ਇਹ ਰਨ-ਆਫ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੰਟੋਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਦਲਵੀਂ ਕਤਾਰਾਂ ਅਤੇ ਢਲਾਨ ਦੇ ਪਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਕਾਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।

7. ਮਲਚਿੰਗ

1. ਮਲਚਿੰਗ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ਨੂੰ ਸੁੱਕੀ ਘਾਹ, ਫਸਲ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਅਤੇ ਪੌਲੀਥੀਨ ਸ਼ੀਟਾਂ ਨਾਲ ਢੱਕਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ।

2. ਇਹ ਮਿੱਟੀ 'ਤੇ ਮੀਂਹ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ।

3. ਇਹ ਭੱਜ-ਦੌੜ ਦਾ ਖਰਚ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ।

4. ਸੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮਲਚ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਕਟਾਵ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੋ:

ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਵੋ

ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਛੱਡਣਾ

ਤੁਹਾਡਾ ਈਮੇਲ ਪਤਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਜਾਵੇਗਾ.


*