ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ: ਅਰਥ, ਮਹੱਤਵ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੁਣ

ਵਿਸ਼ਾ - ਸੂਚੀ
1. ਕਿਤਾਬ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮਤਲਬ
2. ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਬੁੱਕ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ
3. ਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੁਣਵੱਤਾ A ਬੁੱਕ ਰੱਖਣ
4. ਆਮ ਕਿਤਾਬ ਰੱਖਣ ਦੇ ਅਭਿਆਸ
5. ਕਿਤਾਬ ਰੱਖਣ ਦੀ ਨੈਤਿਕਤਾ
ਕਿਤਾਬ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮਤਲਬ
ਬੁੱਕ ਕੀਪਿੰਗ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਵਿਵਸਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਖਾਤੇ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ, ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵਜੋਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਰੀ, ਖਰੀਦਦਾਰੀ, ਆਮਦਨ, ਰਸੀਦਾਂ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਤਾਬ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੰਮ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਬੁੱਕ-ਕੀਪਿੰਗ ਨੂੰ ਅਕਾਉਂਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਉਲਝਣ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੇਖਾਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਲੇਖਾਕਾਰ ਬੁੱਕ-ਕੀਪਿੰਗ ਦੁਆਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਬੁੱਕ-ਕੀਪਿੰਗ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ
ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਹਨ a ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਜੋ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਉਚਿਤ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ;
1. ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਬੁੱਕ-ਕੀਪਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਅਤੇ ਪੋਸਟਿੰਗਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।
2. ਇਹ ਯੋਗ ਕਰਦਾ ਹੈ a ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਇਸਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
3. ਬੁੱਕ-ਕੀਪਿੰਗ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬਿਆਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੈ।
4. ਸੰਸਥਾ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੇਵਾ ਜਾਂ ਰਸੀਦਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁੱਕ-ਕੀਪਿੰਗ ਮੁਸ਼ਕਲ ਰਹਿਤ ਹੈ।
5. ਬੁੱਕ-ਕੀਪਿੰਗ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ।
6. ਬੁੱਕ-ਕੀਪਿੰਗ ਜੇਕਰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੇਖਾ ਸੰਬੰਧੀ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖੋਜਣ ਅਤੇ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
7. ਬੁੱਕ-ਕੀਪਿੰਗ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਲੇਖਾ ਫ਼ੀਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ।
ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੁਣ A ਕਿਤਾਬ-ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ
A ਬੁੱਕ-ਕੀਪਰ ਜਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਰੱਖਿਅਕ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵਪਾਰਕ ਖਾਤੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨ, ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। A ਬੁੱਕ-ਕੀਪਰ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ a ਕਾਰੋਬਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੇਖਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ।
ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੇ ਰੱਖਿਅਕਾਂ ਦੇ ਗੁਣ
ਦੇ ਗੁਣ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਹਨ a ਕਿਤਾਬ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ;
1. A ਚੰਗੇ ਕਿਤਾਬ-ਰੱਖਿਅਕ ਨੂੰ ਵੇਰਵੇ-ਅਧਾਰਿਤ, ਸੰਗਠਿਤ ਅਤੇ ਮਿਥਿਹਾਸਿਕ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
2. A ਕਿਤਾਬ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੰਬਰਾਂ ਅਤੇ ਗਣਨਾਵਾਂ ਲਈ ਧੀਰਜ, ਲਗਨ ਅਤੇ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
3. A ਬੁੱਕ-ਕੀਪਰ ਕੋਲ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਸਮਝ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
4. A ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਬੁੱਕ-ਕੀਪਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
5. A ਬੁੱਕ-ਕੀਪਰ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ।
6. A ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਚੰਗੇ ਬੁੱਕ-ਕੀਪਰ ਨੂੰ ਸੰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
7. A ਚੰਗਾ ਬੁੱਕ-ਕੀਪਰ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ a ਚੰਗਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ।
8. ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੁਣ ਹੈ a ਚੰਗੇ ਬੁੱਕ-ਕੀਪਰ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
9. ਸਮਰਪਣ: A ਚੰਗੇ ਬੁੱਕ-ਕੀਪਰ ਨੂੰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਸਮਰਪਣ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
10. ਦੂਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਜਾਂ ਰਣਨੀਤੀ: A ਬੁੱਕ-ਕੀਪਰ ਨੂੰ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬਾਰੇ ਉਸਦੀ ਨੌਕਰੀ, ਉਸਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ।
ਆਮ ਕਿਤਾਬ-ਰੱਖਣ ਦੇ ਅਭਿਆਸ
ਕੁਸ਼ਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਬੁੱਕ-ਕੀਪਰਾਂ ਅਤੇ ਲੇਖਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਹੁਨਰਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ:
1. ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ a ਸਾਫ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ. ਕੰਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ.
2. ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਲਈ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕਾਂ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
3. ਲੇਖਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਨਕਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਧਾਰਿਤ ਜਾਂ ਸੰਪੱਤੀ ਅਧਾਰਿਤ.
4. ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਤਰੀਕਾ: ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਆਕਾਰ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ.
5. ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ: A ਚੰਗਾ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ;
6. ਕਿਤਾਬਾਂ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ a ਵਪਾਰੀ ਖਾਤਾ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਗਿਆਨ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਦਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਾਸਿਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ
7. ਜਦੋਂ ਗਾਹਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਬਕਾਇਆ ਚਲਾਨ ਅਤੇ ਉਗਰਾਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਹਰੇਕ ਇਨਵੌਇਸ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ;
8. ਬਹੁਤ ਇਕਸਾਰ ਰਹੋ: ਲੇਖਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਨ, ਹਫ਼ਤੇ ਜਾਂ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਖਾਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ;
9. ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਚੈਕਿੰਗ ਖਾਤੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਇਹ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ;
10. ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਵਾਪਸ ਤੁਹਾਡੇ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਵਧਾਓ: ਜੇਕਰ ਹੈ a ਦੁਖਾਂਤ, ਜਿਵੇਂ a ਹਾਰਡ ਡਰਾਈਵ ਅਸਫਲਤਾ ਜ a ਪਾਵਰ ਵਾਧਾ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਗੁਆਉਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ a ਵਾਪਸ-ਬੁੱਕ-ਕੀਪਿੰਗ ਡੇਟਾ ਦੀ ਕਾਪੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਉੱਦਮੀ ਹੁਨਰ: ਅਰਥ ਅਤੇ ਮਹੱਤਤਾ
ਕਿਤਾਬ-ਰੱਖਣਾ ਨੈਤਿਕਤਾ
ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਕਾਸ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਹੈ a ਵਿੱਤੀ ਡਾਟਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬਹੁਤ ਹੈ a ਨਿਰੰਤਰ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਥਕਾਵਟ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਿਸ ਲਈ ਸ਼ੁੱਧਤਾ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬੁੱਕ-ਕੀਪਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ a ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਚਿੱਤਰ. ਬੁੱਕ-ਕੀਪਿੰਗ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਨੈਤਿਕਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
1. ਅਟੁੱਟ ਇਮਾਨਦਾਰੀ: ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਲਗਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹਨ a ਕੁਝ ਬੁਨਿਆਦੀ ਗੁਣ a ਬੁੱਕ-ਕੀਪਰ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਤਾਬ-ਰੱਖਿਅਕਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਬਦਨਾਮ ਜਾਂ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਣ।
2. ਪੱਕਾ ਉਦੇਸ਼: ਜਿਵੇਂ a ਪੇਸ਼ਾਵਰ, a ਬੁੱਕ-ਕੀਪਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਜਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ। ਉਸਨੂੰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
3. ਸਖਤ ਗੁਪਤਤਾ: ਵਿੱਤੀ ਡੇਟਾ ਹਰ ਸੰਸਥਾ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੁੱਕ-ਕੀਪਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਗਾਹਕ ਜਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਦੀ ਹੈ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਸਾਵਧਾਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ. ਉਸਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
4. ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਯੋਗਤਾ: ਇੱਕ ਮਾਣਯੋਗ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਵਜੋਂ, a ਬੁੱਕ ਕੀਪਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਹ ਡਿਊਟੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਯੋਗਤਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇ। ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ, ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, a ਬੁੱਕ-ਕੀਪਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਕਦੋਂ ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਮਦਦ ਮੰਗਣੀ ਹੈ।
5. ਨਿਰੰਤਰ ਸੁਧਾਰ: ਸਿੱਖਣਾ ਕਦੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬੁੱਕ ਰੱਖਿਅਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ, ਬਿਹਤਰ ਕੰਮ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਸਰਗਰਮ ਖੋਜ 'ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
6. ਕੋਈ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਪੇਸ਼ੇਵਰਤਾ ਅਤੇ ਲਗਨ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ।
7. A ਬੁੱਕ-ਕੀਪਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ a ਹਿੱਤ ਦੇ ਟਕਰਾਅ.
8. ਬੁੱਕ-ਕੀਪਰਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਜਬ ਸਬੂਤ ਜਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ a ਬੁਨਿਆਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਲਈ।
9. ਬੁੱਕ-ਕੀਪਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ-ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ  ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਰੋਤ: ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਮਾਂ ਦਾ ਅਰਥ
ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੋ: