ਜੀਵ ਵਿਗਿਆਨ: ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕ

ਜੀਵ ਵਿਗਿਆਨ
ਵਿਸ਼ਾ: ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕ
ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ:
a. ਬਾਹਰੀ ਕਾਰਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ, ਨਮੀ, ਰੋਸ਼ਨੀ, ਤਾਪਮਾਨ, pH ਅਤੇ ਪਾਚਕ ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਸੰਚਵ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਬੀ. ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਾਰਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਰਮੋਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਾਹਰੀ ਕਾਰਕ
1. ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ: ਸਾਰੇ ਜੀਵਤ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਜਾਂ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਰੀਰ ਦੇ ਆਮ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
2. ਨਮੀ: ਸਾਰੀਆਂ ਜੀਵਿਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਧਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਮੀ ਦੇ ਕੁਝ ਪੱਧਰ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਾ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ।
3. ਹਲਕੀ: ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੰਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਸਰੋਤ ਤੋਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਾਨਵਰ, ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਅਤੇ ਫੰਜਾਈ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਨ।
4. ਤਾਪਮਾਨ: 'ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਚਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ a ਤਾਪਮਾਨ ਦਾ ਕੁਝ ਪੱਧਰ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ a ਤਾਪਮਾਨ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
5. pH: ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਤਰਲ ਦਾ pH a ਸੈੱਲ ਕੋਲ ਹੈ a ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਪ੍ਰਭਾਵ. ਐਸੀਡਿਟੀ ਜਾਂ ਖਾਰੀਤਾ ਦੇ ਕੁਝ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
6. ਮੈਟਾਬੋਲਿਕ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਸੰਚਵ: ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਾਚਕ ਉਤਪਾਦ ਜੋ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਲਈ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦੇਵੇਗਾ।
ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਾਰਕ
7. ਹਾਰਮੋਨਸ: ਹਾਰਮੋਨ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਾਰਕ ਹਨ ਜੋ ਪੌਦਿਆਂ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਹਾਰਮੋਨ ਔਕਸਿਨ ਅਤੇ ਗਿਬਰੇਲਿਨ ਹਨ। ਆਕਸਿਨ ਤਣੀਆਂ ਅਤੇ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈੱਲ ਲੰਬਾਈ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਜਾਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੈੱਲ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤੇਜਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
Gibberellins ਸੈੱਲ elongation ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਅਤੇ ਲਿਆਉਣ ਬਾਰੇ ਸਟੈਮ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ. ਉਹ ਸੈੱਲ ਵਿਭਾਜਨ ਅਤੇ ਸੈੱਲ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ a ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ.
ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਹਾਰਮੋਨ ਐਂਡੋਕਰੀਨ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਛੁਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਾਰਮੋਨ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪਿਟਿਊਟਰੀ ਗਲੈਂਡ, ਥਾਈਰੋਇਡ ਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਗੋਨਾਡਸ ਦੁਆਰਾ ਛੁਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਸਧਾਰਨ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੌਨਾਵਾਦ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਾਲਵਾਦ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਾਰਮੋਨ ਦੇ સ્ત્રાવ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ  ਅਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਯੂਰਪੀਅਨ ਸੰਪਰਕ
ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੋ:

ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਵੋ

ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਛੱਡਣਾ

ਤੁਹਾਡਾ ਈਮੇਲ ਪਤਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਜਾਵੇਗਾ.


*